News & Events

1045 รายการ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป นายจ้างที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้องค์กรนายจ้างมีหน้าที่หักเงิน ได้ที่มาจากการจ้างแรงงานของพนักงานและลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมนำส่งกรมสรรพากร พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย เพื่อชำระหนี้คืนกองทุนตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ได้บัญญัติว่า“ให้บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 (1) แห่งประมวรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว
39 ผู้เข้าชม
ด้วยภาวะโควิด 19 และเทคโนโลยีด้านระบบการทำงานที่พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้นำกระแสการทำงาน Work From Home (WFH) มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ขององค์กรนั้น WFH นอกจากจะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนการเข้าถึงความรู้ การปรึกษาของมืออาชีพด้านต่างๆ ที่ถูกลง หากมีการบริหารจัดการอย่างแยบยลแล้ว อาจนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้นด้วย
17 ผู้เข้าชม
5 ส. หรือ 5S คือเครื่องมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบไปด้วย สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เพื่อลดต้นทุน (Cost) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency) 
13 ผู้เข้าชม
ในชีวิตการทำงานนั้นแค่ “เรื่องงาน” ก็หนักกายมากแล้ว แต่ที่ “หนักใจ” กว่าคงหนีไม่พ้น “เรื่องคน” ยิ่งถ้าในองค์กรมี Toxic People แฝงตัวอยู่ในองค์กรเป็นจำนวนมาก จากที่พนักงานจะทุ่มเทความตั้งใจจดจ่อกับงาน กลับต้องมาพะวง เสียอารมณ์ เสียขวัญกำลังใจไปกับเรื่องของคนในองค์กร ซึ่งเป็นการบั่นทอน productivity ลงไปอีก
18 ผู้เข้าชม
องค์กรจะดำเนินงานไปได้เร็วหรือช้านั้น ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรที่ช่วยในการทำงานด้วย พนักงานที่รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี จะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันองค์กรไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับหัวหน้างานด้วย ว่าจะสามารถจัดวางกำลังคนให้เหมาะสมกับงานได้มากน้อยเพียงใด
63 ผู้เข้าชม
แทบจะเรียกได้ว่า เป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปีของเกือบจะทุกองค์กร ที่หลังจากพนักงานได้รับเงินโบนัสประจำปี จะทยอยกันยื่นจดหมาย ลาออกหลังได้โบนัสกับสิ่งที่ hr ต้องพร้อมรับมือ พนักงานบางคนเลือกที่จะลาออกทันที หลังได้รับโบนัส ก่อนที่จะได้งานใหม่ด้วยซ้ำ เพื่อต้องการมีเวลาพักก่อนเริ่มหางานใหม่ ซึ่งความจริงแล้ว พนักงานควรรอให้ได้งานใหม่ก่อนจึงควรยื่นลาออก
56 ผู้เข้าชม
HR จะถามคำถามอย่างไรให้รู้ว่าผู้สมัครงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากแค่ไหน เพราะขณะสัมภาษณ์งานผู้สมัครทุกคนย่อมต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอยากได้งานทั้งนั้น ลองเจาะประเด็นตามคำแนะนำ ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
58 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากที่ประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน เห็นชอบว่าจะเพิ่มกลุ่มคนทำงานที่มีอยู่ในระบบ "ประกันสังคม" ทั้งหมด 16 ล้านคน เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปในการฉีดวัคซีนโควิด-19
120 ผู้เข้าชม
บัญชีกระแสรายวัน คือประเภทบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารประเภทหนึ่ง ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องประกอบกิจการต่างๆ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือพาณิชย์ โดยเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยจัดการเรื่องการเงินในเชิงธุรกิจให้สำเร็จได้อย่างง่ายๆ รวมทั้งทำให้เราไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากๆ โดยเฉพาะเวลาจะทำการโอนหรือจัดการด้านธุรกิจต่างๆ ด้วยวงเงินจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้เป็นบัญชีเงินหมุนเวียน และใช้ออกเช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิกเงินเกินบัญชีได้ ซึ่งทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเพียงส่วนที่เราเบิกเงินเกินเท่านั้น แต่เป็นประเภทบัญชีที่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
11 ผู้เข้าชม
รายได้มีความหมายในหลายด้าน เช่นความหมายทางธุรกิจซึ่งเป็นผลกำไรหรือรายได้ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ และความหมายของรายได้สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งความหมายของรายได้มีความแตกต่างกันดังนี้
21 ผู้เข้าชม
5754 ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์