Prosoft HRMI

Prosoft HRMI โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR

 

    โปรแกรมเงินเดือน Payroll สำหรับ HR ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร  ดังนั้นการบริหารทรัพยากรของมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและบุคคลากรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HRMI (Human Resource Management Intelligence) ช่วยบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร โดยให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานทำให้เกิดข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศ  สำหรับให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคคลากรรองรับงานส่วนต่างๆ  ของระบบงานบุคคล ตั้งแต่การเก็บข้อมูลประวัติของพนักงาน ประวัติการมาทำงาน  สถิติการลา  สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานแต่ละคนได้รับประวัติการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการประมวลผลเงินเดือนที่มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่าง ๆ ได้สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร ข้อมูล ภงด.1 ภงด.1ก ส่งสรรพากรหลังจากประมวลผลเงินเดือน และสามารถดูรายงานราชการต่างๆ และนำส่งได้ทันที เช่น รายงานนำส่งเงินสมทบ (สปส.) รายงาย ภงด.1 , ภงด.1 , ภงด. 91

    องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคคลากรมากขึ้น เนื่องจากบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถคือ Key Success Factor ที่จะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในธุรกิจ ดังนั้นบทบาทการทำงานของ HR ในปัจจุบันและอนาคตต้องเป็นมากกว่าเจ้าหน้าที่ ที่ทำเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กร HR จะต้องปรับหน่วยงานตนเองให้รับกับกลยุทธ์ขององค์กร ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น

  • การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management)
  • การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (Human Resource Development : HRD)
  • การเพิ่มผลงานของบุคคลากร (Human Performance Enhancement : HPE)
  • การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  • การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่ ยังช่วยยกระดับการทำงานของบุคลากรในองค์กร

   เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริหาร โปรแกรมบริหารงานบุคคล HRMI พัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดที่ว่า "ทำอย่างไรให้ HR สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การลงทุนด้านซอฟแวร์ที่คุ้มค่า" เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การประมวลผลต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของ User Interface  ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสวยงามดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคคล HRMI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง

 

Setup
Setup
เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดข้อมูลเริ่มต้นของระบบต่างในโปรแกรมเงินเดือน HRMI ซึ่งข้อมูลที่กำหนดนี้ จะถูกอ้างอิงไปใช้ในระบบต่างๆ ของโปรแกรม เช่น รหัสงาน รหัสรายได้รายหัก การกำหนดงวดการจ่าย การกำหนดประเภทการลา และการกำหนดปฎิทินของบริษัท เป็นต้น
Organization
เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลขององค์
ระบบสำหรับกำหนดข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เป็นระบบแรกที่ต้องกำหนดก่อนระบบอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ในระบบต่างๆ ซึ่งสามารถกำหนดสาขา ฝ่าย แผนก ตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด บันทึก Job Description ของแต่ละตำแหน่งอย่างละเอียด กำหนดรายการรายได้ รายการหัก ประเภท OT ประเภทการลาได้ไม่จำกัด ทั้งนี้หลังจากที่กำหนดแล้วโปรแกรมจะเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กับระบบอื่นๆ
Personnel
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างละเอียด

ระบบที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงาน หลังจากที่กำหนดโครงสร้างต่างๆ ขององค์กรเสร็จแล้ว ก็จะนำข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดมาบันทึกประวัติของพนักงานโดยละเอียด เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน โรคประจำตัวข้อมูลทางครอบครัว บุคคลค้ำประกัน ข้อมูลรายได้/รายหัก ความสามารถ สถานะภาพส่วนตัว   ค่าลดหย่อนประกันสังคม/สะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่อยู่อาศัย ประวัติการศึกษาและข้อมูลอื่นๆ เช่น สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ผลงานดีเด่น การกระทำความผิดและโทษทางวินัย การพักงานตลอดจนการบันทึกการลาออกเกษียณของพนักงาน

Time Attendance
Time Attendance

ระบบที่ใช้สำหรับควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน เช่น การเข้างาน - ออกงาน การขาดลามาสาย การกำหนดกะทำงาน การกำหนดตารางการทำงานของพนักงาน และการบันทึกขาด ลา มาสาย สามารถใช้กับเครื่องรูดบัตรได้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Text files ได้ รายงานแจ้งข้อผิดพลาดสำหรับพนักงานที่มีปัญหากรณีที่ไม่ได้ทำการรูดบัตร เช่น ไม่ได้รูดบัตรเข้า ไม่ได้รูดบัตรออก มาสาย เข้าช้า - กลับก่อนกำหนดได้ มีรายงานสถิติการลาแต่ละประเภทของพนักงานแต่ละคนซึ่งทำให้แผนกบุคคล สามารถตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

Approve Center
Approve Center
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติ การกำหนดลำดับขั้นการอนุมัติและการขออนุมัติต่างๆ ซึ่งระบบจะเก็บรวบรวมเอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่รอการอนุมัติจากผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ และยังสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ว่าปัจจุบันติดอยู่ที่ใคร หรือว่ากำลังรอใครอนุมัติ สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือนไปถึงผู้มีสิทธิ์อนุมัติและมีการแจ้งเตือนหลังจากที่ผู้อนุมัติได้ทำการอนุมัติ เอกสารเรียบร้อยแล้วได้อีกด้วย
Payroll
ระบบการคำนวณการจ่ายเงินเดือน

ระบบที่ใช้สำหรับทำการประมวลผลเงินเดือนและค่าแรง (รายได้/รายหัก) ที่จ่ายให้กับพนักงานเพื่อคำนวณเงินเดือน  ค่าแรงรายวัน ค่าแรงรายชั่วโมง ค่าแรงงานเหมา บันทึกรายได้ รายการหัก และ ค่าล่วงเวลา คำนวณภาษีแบบหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม หลังจากที่ทำการประมวลผลเงินเดือนแล้ว สามารถบันทึกข้อมูลส่งธนาคาร หากมีการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร สามารถบันทึกข้อมูลส่งสำนักงานประกันสังคม สามารถบันทึกข้อมูล ภงด. 1 ภงด.1ก ส่งสรรพากรได้ สามารถพิมพ์รายงานสรุปเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อลงบัญชีได้และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการผ่านงานได้พร้อมทั้งสามารถเก็บยอดสะสม รายได้ รายหัก รวมทั้งวันลา ขาด สาย ของพนักงานทุกงวดไว้ทั้งปี

Welfare
เป็นระบบสวัสดิการของพนักงาน

ระบบเกี่ยวกับสวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน นอกเหนือจากเงินค่าจ้างและค่าแรงงาน เป็นสิทธิพิเศษที่จะให้กับพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัท เช่น การกู้ยืมเงิน สรุปยอดค้างชำระเงินกู้ การจ่ายชำระเงินกู้ของพนักงาน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน บันทึกเบิกเงินล่วงหน้า และรับคืนจากเบิกเงินล่วงหน้า ทั้งแบบเงินสดและหักจากเงินเดือนของพนักงาน บันทึกเบิก – จ่าย ค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาล การถือครองทรัพย์สินของพนักงานในบริษัท

Loan Management
เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ
เป็นระบบที่แยกมาจากระบบ Welfare เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการสวัสดิการด้านเงินกู้ของพนักงาน โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินกู้ต่างๆได้มากขึ้น แล้วจัดสรรให้กับพนักงานแต่ละคน สามารถรองรับการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดได้ และสามารถ Adjust ยอดจ่ายหรือชำระเงินกู้แต่ละงวดได้ และประมวลรายได้-รายหักที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ทั้งหมด เข้าสู่ระบบ Payroll ได้ซึ่งทำให้ง่ายกับการทำงานและการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
Training
เป็นระบบการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก

ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคคลากรมากขึ้น  เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่ง โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพและระดับความสามารถในการทำงานของพนักงาน เพิ่มคุณภาพของผลผลิตซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ ย่อมมาจากพนักงาน ที่มีคุณภาพด้วย ลดอัตราการลาออกจากงานอันเนื่องมาจากพนักงาน มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆไม่เพียงพอ ระบบนี้จึงเป็นระบบที่จะช่วยให้ฝ่ายบุคคลากรเก็บประวัติการฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอกขององค์กร ตลอดจนการประเมินผลของการประเมินผลการดูงาน การประชุม/สัมมนา และการประเมินผลการดูงาน ทำให้การประเมินผลแต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Recruitment
เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน
เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถคัดกรองบุคคลที่มี คุณภาพตรงกับ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ รวมทั้งยังสามารถแจ้งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน,การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
Dashboard
เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน
เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน หรือ กราฟต่างๆ ซึ่งโปรแกรมสามารถจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จายพนักงานประจำปีได้, ติดตามรายงานการใช้สวัสดิการมากที่สุด และ Cost ที่เกิดขึ้น, ออกรายงานวิเคราะห์จำนวนเงินที่พนักงานขอเบิก หรือ บริษัทจ่ายให้พนักงานไปเป็นรายปี, แสดงรายงานอัตรากำลังคนย้ายเข้า - ย้ายออก จากหน่วยงาน หรือ เข้างาน - ลาออก, เรียกดูรายงานวิเคราะห์ Cost ของการปรับเงินเดือนในแต่ละแผนก หรือ หน่วยงานในแต่ละปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายกำลังคนในปีต่อไปและยังสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้
Management Information
เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผล
เป็นระบบที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลของระบบต่างๆ โดยสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง/วันในการทำงาน กำหนดรูปแบบไตรมาส สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล แบบจำนวนวันในแต่ละเดือน โดยสามารถเลือก Module ในการกำหนดเองได้เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลนั้นไปแสดงเป็นรายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับฝ่ายบริหาร วิเคราะห์ข้อมูล Cost สำหรับวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์โครงสร้างบุคคลากรภายในองค์กร เพื่อช่วยในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการพัฒนาองค์กร
Employee Self Service (ESS)
ระบบบริหารงานบุคคล
Employee Self-Service (ESS) คือ ระบบลาออนไลน์ ระบบบริหารงานบุคคลยกระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานโดยตรง และมีความถี่ ในการใช้งานบ่อยเข้าสู่ระบบ ESS พนักงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Web Browser) เช่น การตรวจสอบประวัติการพนักงาน การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว บันทึกขออนุมัติต่างๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปพิจารณาอนุมัติการร้องขอผ่านระบบ ESS ได้เช่นกัน ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลจะถูกกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันความ ปลอดภัยของฐานข้อมูล
Alert Management
โปรแกรมเงินเดือน
HRMI หรือ โปรแกรมเงินเดือน มีระบบการแจ้งเตือน (Alert) ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ ทำให้ฝ่ายบุคคล, ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน การ Alert สามารถ Alert เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ โดยสามารถตั้งค่า การเตือนก่อนถึงวันครบกำหนดได้ การเตือนวันสำคัญของพนักงาน รวมถึงการเตือนในการการขออนุมัติต่าง ๆ ซึ่งสามารถแจ้งเตือนในรูปแบบของ E-mail ได้ด้วย การ Alert จึงเป็นจุดเด่นของโปรแกรมที่ทำให้ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารสามารถทำงาน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
Security
เป็นระบบความปลอดภัย
เป็นระบบความปลอดภัย ที่สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้ทราบได้ว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้น อยู่ในบทบาทใด สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบใดและหน้าจอใดได้บ้าง สามารถกำหนดให้ผู้ใช้มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลบางข้อมูลหรือไม่ไห้แก้ไขข้อมูลนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโปรแกรมได้ว่ามีผู้ใช้งานคนใดเข้ามาใช้งานบ้างและเข้ามาเพิ่มลบหรือแก้ไขข้อมูลใด
 62270
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์