Prosoft WINSpeed

Prosoft WINSpeed

Prosoft WINSpeedโปรแกรมบัญชีสำหรับนักบริหารมืออาชีพ

Prosoft WINSpeedโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ เทียบเท่าโปรแกรมบัญชี ERP ราคาประหยัด ครบทุกฟังก์ชัน เริ่มต้นจากการทำบัญชีให้เป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย วางแผนจัดซื้อ เปรียบเทียบราคา พยากรณ์ยอดขาย บริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแบบฟอร์มครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบรับสินค้า ใบจ่ายสินค้าออก โอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย รองรับการยื่นภาษีออนไลน์ เช่น ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์งบดุล งบกำไร(ขาดทุน) งบต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าได้แบบ Real Time ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีและกรมสรรพกร เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจบริหารคลังสินค้า ธุรกิจบริการ โรงงานประกอบ ธุรกิจอิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต ฯลฯ

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

 

Accounts Payable ระบบเจ้าหนี้
ระบบเจ้าหนี้ ใช้ควบคุม และการตัดจ่ายชำระหนี้ ตั้งแต่ การรับวางบิล เตรียมเช็คจ่าย และใบหัก ณ ที่จ่าย ก่อนตัดการ์ดเจ้าหนี้ที่หน้าต่างจ่ายชำระหนี้ รวมไปถึง การควบคุมเช็คจ่ายไปยังระบบเช็ค (CQ และการตั้งบัญชีให้อัตโนมัติ เพื่อ Post ข้อมูลไปบัญชีแยกประเภท ทั้งนี้ยังมีระบบเสริม Bank Net ที่รองรับ การทำ E-banking ผ่านธนาคาร ได้
Accounts Receivable ระบบลูกหนี้
ระบบลูกหนี้ ใช้ควบคุมและการตัดลูกหนี้ค้างชำระ ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกวางบิล ออกใบเสร็จก่อนรับเงิน การตัดรับชำระหนี้ ที่รองรับทั้ง เช็ค เงินโอน บัตรเครดิต และเงินสด มีระบบติดตามหนี้ Back list รวมไปทั้งการดูรายงานค้างชำระการประมาณการรับเงิน ตัดรับเช็คที่ระบบ Checq And Bank และบันทึกบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ
Advance System ระบบเงินทดรอง
ระบบเงินทดรอง ใช้ควบคุมการจ่ายเงินทดรอง ที่สามารถคุมยอดค้าง เคลียร์ตามพนักงานที่มาเบิก ระบบนี้จะรองรับตั้งแต่ ผู้ที่ต้องการใช้เงิน ทำขอเบิกเงินทดรอง ไปถึง บัญชีตัดเบิกเงินให้ และเมื่อพนักงานต้องการจะเคลียร์เงิน ก็จะมาทำการขอเคลียร์เงินทดรอง เพื่อให้บัญชีทำการตัดเคลียร์เงินทดรองและลงบัญชี ตามบิลที่ใช้จริง
Budget Control ระบบงบประมาณ
ระบบงบประมาณ ใช้สำหรับจัดทำงบประมาณ ประจำเดือน หรือประจำปี ตามที่ผู้บริหารกำหนดเป้าไว้ ซึ่งสามารถกำหนดงบประมาณ แยกตามผังบัญชี,โครงการ, แผนก ได้ ทั้งนี้สามารถดึงข้อมูลงบประมาณเพื่อออกงบการเงินได้
Campaign Module ระบบแคมเปญ
ระบบแคมเปญ ใช้สำหรับกำหนดราคาขาย (Price List) , โปรโมชั่น (Promotion) , กำหนดราคาตามระยะเวลาเครดิต สามารถกำหนดแยกตามรายตัวหรือกลุ่มสินค้า หรือ ลูกค้า
Cheque and Bank ระบบเช็ค
ระบบเช็ค ใช้สำหรับจัดทำ Bank Reconcile ให้ได้ยอดตรงตาม Statement การบันทึกเช็ครับ, เช็คจ่าย, เช็คคืน, เปลี่ยนเช็ค, ฝากเงิน, ถอนเงิน, โอนเงินระหว่างสมุดเงินฝาก, บันทึกรายได้และค่าธรรมเนียมธนาคาร

Company Manager

Company Manager ระบบจัดการ
ระบบจัดการ ใช้สำหรับตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานทั้งหมด (User) เช่นสถานะ เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูล สามารถตั้งเตือนไว้ล่วงหน้า (Alert) สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่ม (Security)
CRM ระบบบริหารจัดการงานขาย
ระบบบริหารจัดการงานขาย ใช้สำหรับเก็บประวัติการติดต่อ การนัดพบ การบันทึกแผนงานต่างๆ บันทึกงาานประจำวันของพนักงาน เก็บประวัติการบริการหลังการขาย (ลูกค้าสัมพันธ์)

Financial Management

Financial Management ระบบงบการเงิน
ระบบงบการเงิน ใช้สำหรับจัดทำงบการเงิน เช่น งบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฯลฯ สามารถออกแบบ และจัดทำงบการเงิน ได้หลากหลายรูปแบบ
General Ledger ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบบัญชีแยกประเภท ใช้สำหรับบันทึกรายการรายวัน การปรับปรุงบัญชี ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากรายการค้าที่ไม่ต้องการคุมการ์ดลูกหนี้เจ้าหนี้ บันทึกข้อมูลเช็ครับ เช็คจ่าย ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภงด. 3, 53 สามารถประมวลผลสิ้นปีเพื่อปิดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสม และตั้งยอดยกมาในรอบบัญชีถัดไป
Inventory Control ระบบสินค้าคงเหลือ
ระบบสินค้าคงเหลือ ใช้สำหรับบริหารสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้า คำนวณต้นทุนได้ 2 แบบ Periodic และ Perpetual เช่น บันทึกรับสินค้า บันทึกเบิกสินค้า บันทึกโอนย้ายระหว่างคลัง บันทึกตรวจนับ และ ปรับปรุงสินค้า
Letter of Credit ระบบสินค้าระหว่างประเทศ
ใช้ในกรณีที่มีบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน รองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท การบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้

Messenger Management

Messenger Management ระบบจัดส่งเอกสาร
ระบบจัดส่งเอกสาร (Messenger Management) ใช้ในการจัดเตรียมส่งเอกสาร บันทึกข้อมูลการเดินทาง และเอกสาที่ Messenger ใช้ในการรับส่ง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ สามารถบันทึกปรับปรุงวันลา หรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ โดยดูรายงานหรือปฎิทินการทำงานพนักงาน สามารถเก็บข้อมูลยานพาหนะ เช่น ชื่อยานพาหนะ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ประเภทของรถ เพื่อจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถ และยังสามารถตรวจความพร้อมของยานพาหนะได้
Petty Cash ระบบเงินสดย่อย
ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) ควบคุมการตั้งวงเงินสดย่อย ตามแผนก หรือ โครงการ การทำรับชดเชยเงินสดย่อย และจ่ายเงินสดย่อย ทั้งนี้สามารถดูรายงานการเคลื่อนไหวเงินสดย่อย เงินสดย่อยคงเหลือ
Purchase Order ระบบงานจัดซื้อ
ระบบงานจัดซื้อ (Purchase Order) รองรับตั้งแต่การเปิดใบขอซื้อ สอบราคา เปรียบเทียบราคา สั่งซื้อ จ่ายมัดจำ ซื้อชื่อ ซื้อสด ลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการปันส่วนต้นทุน เพิ่มลด เช่นค่าใช้จ่ายในการนำเข้า รองรับกระบวนการซื้อทั่วไปและซื้อต่างประเทศ มีรายงานรองรับการคุมสินค้าค้างรับ รายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ การคำนวณราคาซื้อ เปรียบเทียบยอดซื้อ
Sales Order ระบบงานขาย
ระบบงานขาย (Sales Order) รองรับตั้งแต่การเปิดเสนอราคา สั่งจอง สั่งขาย รับเงินมัดจำ ขายเชื่อ ขายสด ลดหนี้/เพิ่มหนี้ สามารถดูรายงานวิเคราะห์ยอดขายสุทธิ รายงานเปรียบเทียบยอดขาย รายงานวิเคราะห์ยอดค้างส่ง รายงานเปรียบเทียบเป้าการขาย รายงานยอดขายรายวัน รายเดือน รายปี
Value Added Tax ระบบภาษี
ระบบภาษี (Value Added Tax) สามารถดูรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย โดยเลือกรายงานตามงวดเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ใบปะหน้าและใบแนบ และหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Warehouse Management ระบบสินค้าคงคลัง
ระบบสินค้าคงคลัง (Warehouse Management) รองรับการทำรับสินค้าจากการสั่งซื้อและรับอื่น จ่ายสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าและการจ่ายภายในอื่นๆ การโอนย้ายคลัง การตรวจนับสินค้าและปรับปรุงสินค้า สามารถดูรายงานสินค้าคงเหลือ รายการเคลื่อนไหวสินค้า (Stock Card)
Audit and Internal Control ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน (Audit and Internal Control) เป็นระบบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีที่บันทึกในรายการบัญชี รายงาน และเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล
 109256
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์