สร้างองค์กรต้องเริ่มจากสร้างบุคลากร

สร้างองค์กรต้องเริ่มจากสร้างบุคลากร


ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม ความพร้อมในการรับมือของแต่ละองค์กรนั้นมีไม่เท่ากัน จะเห็นได้ว่าบางอุตสาหกรรมถึงกลับต้องชะงักงัน ยุคของการ Disruption นี้องค์กรไหนที่อ่อนแอก็คงต้องพ่ายแพ้ไปตามระเบียบ

การจะสร้างองค์กรให้เข้มแข็งได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว สิ่งสำคัญที่ถือว่าเป็นหัวใจของการตั้งรับอย่างหนึ่งก็คือประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กร เพราะบุคลากรคือพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้องค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไปได้

การสร้างความพร้อมให้กับบุคลากรหรือพนักงานเพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital Transformation ได้ทันท่วงทีจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการปรับทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยอาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม เพิ่มทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

  • การฝึกอบรม เพื่อปรับพฤติกรรมในการทำงานให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติในงานให้ดีขึ้น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ในทุกๆ ด้านเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ที่ต้องรับผิดชอบในอนาคต

  • การพัฒนา ที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ตัวงานเพียงอย่างเดียวแต่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามองค์กรตั้งเป้าประสงค์ไว้ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาบุคลากรสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้ เพราะบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทำงานงานมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด องค์กรก็มีความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้มากขึ้นไปด้วย สำหรับพนักงานเองเมื่อการทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โอกาสก้าวหน้าก็ย่อมจะมากขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้นำความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาองค์กร ผ่านการจัดอบรม ให้ความรู้ และการพัฒนา ร่วมกันของบุคลากรทั้งหมดในองค์กร ส่วนช่วยให้การทำงานข้ามสายงานเกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการทลายกำแพงที่กั้นขวางของคนในองค์กร สร้างมิตรภาพที่ดีและปรับมุมมองการทำงานให้ดีขึ้นได้


ที่มา : Link

 411
ผู้เข้าชม
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 088-258-3131

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-739-5902

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-739-5903

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์