สร้างเอกสารได้ง่ายๆ กับฟังก์ชั่นสุดพิเศษ ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

สร้างเอกสารได้ง่ายๆ กับฟังก์ชั่นสุดพิเศษ ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

การนำโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยจัดการงานบัญชีภายในองค์กร ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบกำไรขาดทุนในแต่ละเดือน อีกทั้งยังสามารถช่วยให้จัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการงานด้าน เอกสาร, การขาย, การจัดซื้อ, สต๊อกสินค้า, ไปจนถึงบัญชี, การเงิน, และงานทางด้านภาษี ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกธุรกิจควรมีโปรแกรมบัญชีที่เข้ามาเป็นจัดการงานบัญชีภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
สร้างเอกสารได้ง่ายๆ กับฟังก์ชั่นสุดพิเศษ ในโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed คืออะไร

Prosoft WINSpeed คือ Accounting Software ที่รองรับการทำงานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่การเปรียบเทียบราคา การวางแผน และแนะนำ การสั่งซื้อ เพื่อควบคุมการซื้อสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการขายสามารถพยากรณ์ยอดขาย ทำให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้น ด้านคลังสินค้าสามารถดูข้อมูลได้แบบ Real Time รวมถึงต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น จากการขายสินค้ารองรับระบบบัญชีการเงิน มีรายงานงบการเงิน หลากหลายรูปแบบ รายงานภายในและภายนอก และมีรายงานรองรับมากกว่า 100 รายงาน เช่น ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล ใบรับสินค้า ใบจ่ายสินค้าออก โอนย้ายสินค้าระหว่างคลังหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย รองรับการยื่นภาษีออนไลน์ เช่น ภงด. 3 ภงด. 53 ภพ.30 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์งบดุล งบกำไร(ขาดทุน) งบต้นทุนขายและกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าได้แบบ Real Time ตรงตามหลักสรรพากรและหลักการบัญชี ฉะนั้นคุณไม่ควรพลาด กับ Software บัญชีที่เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทีมงานบริการมืออาชีพ

เอกสารทางการบัญชี คืออะไร มีอะไรบ้าง

เอกสารทางการบัญชี คือ เอกสารที่ใช้ในกระบวนการบัญชีเพื่อบันทึกและรายงานข้อมูลทางการเงินของธุรกิจ เป็นการกำหนดเอกสารเพื่อบันทึกรายการต่าง ๆ ตามลักษณะของธุรกิจ ซึ่งมีความหมายและบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงิน รวมถึงใช้ในการสื่อสารและรายงานข้อมูลทางการเงินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและเป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี ช่วยให้ง่ายต่อการสืบค้น ตรวจสอบ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการเงินของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์และประเมินผลการเงินของธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ระบบเอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมายบัญชีที่ได้กำหนดให้มีเอกสารประกอบการลงบัญชี

โดยสามารถแบ่งประเภทของเอกสารทางการบัญชีหลักๆ ได้ดังนี้

  1. เอกสารที่ออกให้กับบุคคลภายนอก เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
  2. เอกสารที่รับจากบุคคลภายนอก เช่น ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น
  3. เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจการ เช่น ใบเบิกเงินเดือนล่วงหน้า ใบเบิกวัสดุ ใบเบิกค่ารถรับจ้าง เป็นต้น

คุณสมบัติของ Prosoft WINSpeed กับงานบัญชีและการจัดการเอกสาร

คุณสมบัติของ Prosoft WINSpeed กับงานบัญชีและการจัดการเอกสาร
  1. สร้างเอกสารธุรกิจได้ง่ายๆ เพียงแค่แสกนเอกสารทั้ง ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า โดยรองรับ File jpg. / pdf. / png.
  2. ข้อมูลที่ได้จากการแสกนเอกสาร มีความถูกต้อง แม่นยำ ด้วยการใช้เทคโนโลยี OCR
  3. สร้างใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆทางธุรกิจได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลา
  4. สร้างเอกสารจำนวนมากได้พร้อมกันผ่าน Excel ด้วยการ Import ข้อมูลและสามารถกำหนด schedule plan ได้ตามต้องการ

การสร้างเอกสารทางบัญชีที่โปรแกรม Prosoft WINSpeed ทำได้

ใบเสนอราคา

เป็นเอกสารที่ใช้ในการแจ้งราคาสินค้าหรือบริการที่กำลังจะขายให้กับลูกค้าหรือลูกค้าทางธุรกิจ เอกสารนี้จะระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่เสนอราคา รวมถึงราคาต่อหน่วย ปริมาณที่สั่งซื้อ รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาในการจัดส่ง และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจระหว่างผู้ขายและลูกค้า

ใบเสนอราคา

ใบวางบิล

สำหรับบันทึกรายการเมื่อต้องการจัดทำใบวางบิลกับลูกค้าหรือลูกหนี้ โดยอ้างอิงจากยอดค้างชำระต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกรับชำระหนี้ต่อไป

ใบวางบิล

ใบกำกับภาษี

เอกสารทางธุรกิจที่ออกโดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงรายละเอียดของการซื้อหรือการให้บริการที่มีการเกิดภาษีในประเภทต่าง ๆ เช่น มูลค่าสินค้าหรือบริการ และภาษีที่เก็บเพิ่มจากราคาสินค้าหรือบริการ

ใบกำกับภาษี

ใบสั่งซื้อ

สำหรับบันทึกรายการเมื่อต้องการจัดทำใบวางบิลกับลูกค้าหรือลูกหนี้ โดยอ้างอิงจากยอดค้างชำระต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกรับชำระหนี้ต่อไป

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งขาย

เป็นการบันทึกรายการสั่งขายสินค้า เพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้าของลูกค้าภายหลังจากที่ลูกค้าทำเอกสารใบสั่งซื้อ (Purchase Order) มาให้ทางบริษัทแล้ว จากนั้นจะอ้างอิงเอกสารใบสั่งขายไปเปิด Invoice ต่อไป

ใบสั่งขาย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

เป็นการพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของกิจการ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ทั้งใบแนบ และใบปะหน้าเพื่อนำส่งแก่กรมสรรพากรต่อไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

จะเห็นได้ว่าโปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ช่วยให้การสร้างเอกสารทางบัญชีนั้นเป็นเรื่องง่าย ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา ช่วยออกเอกสารที่สำคัญ ปิดงบการเงินได้ หมดกังวลกับปัญหาที่จะตามมาได้เลย นอกจากนี้ โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed เรายังมีฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมายที่ตอบโจทย์นักบัญชีและเจ้าของธุรกิจ โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.prosoftwinspeed.com

ลงทะเบียน Demo
ข้อมูลอ้างอิงจาก : , blog.peakaccount.com, nexcloudsolution.com

ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี ได้ที่
บทความ: www.prosoftwinspeed.com
 1108
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การนำเอาโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยเหลือร้านค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในการบริหารจัดการร้านค้า ถือว่ามีประโยชน์และข้อดีเป็นอย่างมาก เพื่อให้เจ้าของกิจการจัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อสินค้าในการ Shopping 
“e-Tax Invoice หรือ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” คือใบกํากับภาษีที่ปรับรูปแบบจากที่เคยเป็นกระดาษไปเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากดูจากจุดที่แตกต่างคือ e-Tax Invoice จะมีหมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) และลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) และรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล
โครงการ e-Refund ปลอบใจคนพลาดสิทธิดิจิทัลวอลเล็ต สามารถนำค่าซื้อสินค้า-บริการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 5 หมื่นบาท เริ่ม 1 ม.ค.67 คาดระยะเวลาใช้จ่ายนาน 45 วัน
ปัจจุบัน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่มีอยู่มีอยู่ในท้องตลาด ถูกผลิตออกมาอย่างมากมาย และธุรกิจก็ได้เติบโตขึ้นมากมายหลากหลายประเภท แล้วแบบนี้นักบัญชีและเจ้าของกิจการจะตัดสินใจเลือกโปรแกรมบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง วันนี้ Prosoft เรามีคำตอบค่ะ
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 081-359-6920

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-096-4900 กด 2 (AUTO)

02-402-8107

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-096-4900 กด 3 (AUTO)

02-402-8138

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์