โปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ SMEs ให้เติบโต

โปรแกรมบัญชี ERP ตัวช่วยอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ SMEs ให้เติบโต

อุตสาหกรรมการผลิต เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเศรษฐกิจที่สำคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังคงให้ความสำคัญกับความยั่งยืน อีกทั้งยังรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่าง โปรแกรมบัญชี กับ ระบบบริหารต้นทุนการผลิต (Job Cost) ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ นำไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โปรแกรมบัญชี ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs

ความสำคัญของ ระบบบริหารต้นทุนการผลิต (Job Cost) ในโปรแกรมบัญชี ERP

ระบบ Job Cost หรือ ระบบบริหารต้นทุนการผลิต มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต ประเมินผลกำไร และวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนเป็นไปได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยในการวางแผนและบริหารงานภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จทันเวลา ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและวางแผนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ความสำคัญของ ระบบบริหารต้นทุนการผลิต (Job Cost) ในโปรแกรมบัญชี ERP

ฟังก์ชั่นหลักของระบบ Job Cost ในโปรแกรมบัญชี ERP

 • สามารถทราบต้นทุนการผลิตได้ทันทีหลังจากปิดใบสั่งผลิต
 • สามารถเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานแต่ละสินค้า (F/G Standard Cost)
 • สามารถวิเคราะห์ผลต่างราคาและปริมาณการใช้วัตถุดิบ
 • สามารถวิเคราะห์ผลต่างค่าจ้างแรงงานและประสิทธิภาพการทำงาน
 • สามารถวิเคราะห์ผลต่างค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • สามารถวิเคราะห์ปริมาณของเสียและของมีตำหนิ
 • สามารถกำหนดสูตรการผลิต หรือประมาณการผลิต เพื่อใช้เป็นต้นทุนมาตรฐานในการผลิตแต่ละครั้ง
 • สามารถกำหนดเส้นทางการผลิตได้หลายขั้น ตอนการผลิต (Sequence No) และกำหนดการทำงานในแต่ละขั้นตอน (Work Order) รวมถึงงาน (Process) ต่างๆ ของแต่ละขั้นตอน
 • สามารถเก็บรายละเอียดของการทำงานของพนักงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแต่ละ Process
 • สามารถกำหนดกำลังการผลิต ระยะเวลาการผลิต ในแต่ละขั้นตอนการผลิตในใบสั่งผลิต
 • สามารถติดตามดูต้นทุนการผลิตโดยละเอียดได้ ระบบจะ update ต้นทุนการผลิตทำให้ทราบข้อมูล ต้นทุนที่ update ตลอดเวลา
 • ใบสั่งผลิตสามารถเลื่อนกำหนดการผลิต เพื่อทำใบสั่งผลิตที่เร่งด่วนกว่าได้
 • สามารถลบ แก้ไข เพิ่มเติม ในใบสั่งผลิตได้ถ้ายังไม่ทำการผลิต
 • ใบสั่งผลิตแบ่งได้หลายสถานการณ์ผลิต เช่น WIP, Rework, Close, On Hold, Cancel
 • ระบบมีการตรวจสอบ สินค้าคงคลังของวัตถุดิบตอนทำใบสั่งผลิตและมีการจองสินค้า โดยการเปิดใบขอซื้อให้อัตโนมัติ
 • ระบบมีการทำใบขอเบิกอัตโนมัติจากการสั่งผลิตได้
 • ระบบสามารถทำแผนการรับสินค้าผลิตเสร็จ ณ จุดสั่งผลิตได้
 • การเบิกวัตถุดิบ โดยระบุงานที่ต้องรับเข้าไปทำเพื่อคิดต้นทุนเข้างานนั้นๆ ได้
 • มีการส่งคืนวัตถุดิบจากการเบิกใช้
 • มีการส่งสินค้าผลิตเสร็จแยกกันระหว่างของดี ของเสีย ของมีตำหนิเข้าในแต่ละคลัง
 • มีการรับคืนสินค้าผลิตเสร็จ (Rework) เข้ามาผลิตใหม่
 • มีการปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าแต่ละใบสั่งผลิต
 • สามารถตรวจสอบสินค้า (QC) ก่อนการส่งสินค้าผลิตเสร็จ
 • ปิดใบสั่งผลิตเพื่อต้องการทราบต้นทุนทั้งหมดของแต่ละใบสั่งผลิต
 • ปิด Job เพื่อต้องการทราบต้นทุนของ Job ทั้งหมดที่มีการสั่งผลิตที่ทำการปิดใบสั่งผลิต
 • สามารถดูปฏิทินใบสั่งผลิตที่ถึงกำหนดเสร็จเพื่อตรวจสอบการทำงาน
 • สามารถดูปฏิทินสินค้าที่ทำการผลิตเพื่อตรวจสอบสินค้าผลิต
ฟังก์ชั่นหลักของระบบ Job Cost ในโปรแกรมบัญชี ERP

สรุป

ระบบบริหารต้นทุนการผลิต (Job Cost) จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานหรือการผลิตในอุตสาหกรรม ธรุกิจ SMEs เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจมีการควบคุมต้นทุนการผลิต วางแผนและควบคุมการใช้ทรัพยากร ติดตามต้นทุนและกำไรได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของธุรกิจและให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอราคางาน การวางแผนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ SMEs ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โปรแกรมบัญชี Prosoft WINSpeed ขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการติดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชีของเรา ที่ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน เทียบเท่ากับโปรแกรม ERP ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ที่รองรับธุรกิจหลายประเภททั้ง ธุรกิจเหล็ก ธุรกิจการผลิต ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ตอบโจทย์ทุกการใช้งานสนใจทดลองใช้งาน ติดต่อได้ที่ ติดต่อเรา หรือ อ่านรายละเอียดฟังก์ชั่นอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม

สนใจทดลองใช้งาน ติดต่อได้ที่ 081-359-6920, 02-402-6117 หรือ อ่าน Solutions อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก

ติดตามเกร็ดความรู้ดีๆ ที่เกี่ยวกับงานบัญชี ได้ที่
บทความ: www.prosoftwinspeed.com
 926
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

การนำเอาโปรแกรมบัญชีเข้ามาช่วยเหลือร้านค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในการบริหารจัดการร้านค้า ถือว่ามีประโยชน์และข้อดีเป็นอย่างมาก เพื่อให้เจ้าของกิจการจัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อสินค้าในการ Shopping 
ปัจจุบัน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ที่มีอยู่มีอยู่ในท้องตลาด ถูกผลิตออกมาอย่างมากมาย และธุรกิจก็ได้เติบโตขึ้นมากมายหลากหลายประเภท แล้วแบบนี้นักบัญชีและเจ้าของกิจการจะตัดสินใจเลือกโปรแกรมบัญชีอย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง วันนี้ Prosoft เรามีคำตอบค่ะ
โปรแกรมบัญชี และ โปรแกรม ERP ล้วนแล้วแต่เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยบริหารจัดการงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานบัญชี ควบคุมการผลิต และจัดการคลังสินค้า เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Prosoft WINSpeed ช่วยให้การสร้างเอกสารทางบัญชีนั้นเป็นเรื่องง่าย ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา ช่วยออกเอกสารที่สำคัญ ปิดงบการเงินได้ง่ายๆ หมดกังวลกับปัญหาที่จะตามมา พร้อมฟังก์ชั่นดีๆอีกมากมาย
คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย

02-402-6117, 081-359-6920

sale@prosoft.co.th

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

02-096-4900 กด 2 (AUTO)

02-402-8107

support@prosoftwinspeed.com

ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

02-096-4900 กด 3 (AUTO)

02-402-8138

support@prosofthrmi.com

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์