วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร

วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร


เคยประสบปัญหาหรือไม่ในการประกอบกิจการแล้วไม่รู้ว่ารายรับรายจ่ายที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีถูกต้องหรือป่าว และไม่อยากจัดทำบัญชี ไม่อยากจ้างสำนักงานบัญชี ไม่ชอบวุ่นวายกับเอกสาร

การจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 161) กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(5)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ส่วนใหญ่ จะทำเพื่อ
1.รับรู้รายรับของกิจการตัวเอ
2.ยื่นกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ประกอบที่เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ได้เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ธุรกิจร้านค้า
 • ขายของออนไลน์
หลักๆ สิ่งที่ต้องนำมาบันทึก ในรายรับ-รายจ่าย
 • รายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
 • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการ

เอกสารรับจ่าย จำเป็นต้องเก็บหรือไม่?

ความจำเป็นในการจัดเก็บ หากสามารถเก็บไว้ได้ ให้เป็นระเบียบควรจัดเก็บไว้ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องจัดเก็บ แต่หากท่านคิดจะจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายแล้ว ควรจัดเก็บไว้ให้เป็นระเบียบ

วิธีทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย เพื่อส่งธนาคาร

การจัดทำบัญชีเพื่อส่งธนาคารยืนกู้สินเชื่อต่างๆ สิ่งที่จำเป็นต้องมี (เอกสารที่ใช้ยื่นขอสินเชื่อ)

1.ต้องนำรายรับที่ได้จากการประกอบกิจกาจเข้าบัญชีเพื่อแสดงรายการใน STATEMENT

 • ควรนำเงินสดฝากกับบัญชีธนาคาร 
 • ฝากอย่างสม่ำเสมอ หรือหากเป็นไปได้ ทุก หรือทุกสัปดาห์ เพื่อจะแสดงให้สถาบันการเงินของท่านเห็นว่า ท่านมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ควรนำเงินเข้า แล้วถอนออกภายในวันเดียวอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารจะมองว่าเป็นการผ่านบัญชีเฉยๆ
 • ควรฝากในชื่อของผู้ที่ต้องการกู้ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

  2.ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จค่าใช้จ่ายในที่จ่ายเพื่อประโยชน์ของกิจการเมื่อมีการรับเงินหรือ

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • บิลซื้อของที่นำมาใช้เป็นต้นทุน
  • บิลส่งของ
  • ใบเสร็จต่างๆ

   ประเภทอาชีพที่ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย 

   ขอแบ่งเป็น 3 ประเภท หลัก

   1. อาชีพค้าขาย ธุรกิจร้านค้า งานบริการ ประเภทต่างๆ
   2. รับจ้าง
   3. เกษตรกร ทำไร ทำนา ทำสวน

   ทั้ง 3 ประเภทนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพอิสระ ใช้สูตรการทำบัญชีเหมือนกันหมด คือ นำรายได้-ต้นทุน(ค่าใช้จ่าย) = กำไร/ขาดทุน แต่!! ข้อมูลที่จะนำมาใช้จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ต้องศึกษาเพิ่มเติมในธุรกิจของท่าน  เมื่อได้ข้อมูลในแต่ละวันให้นำไปใส่ลงในบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่จัดทำขึ้น

   ตัวอย่าง รายรับ-รายจ่ายร้านค้า , รายรับ-รายจ่าย ส่งธนาคาร   (นำข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ใส่ลงไป ตารางรายรับ-รายจ่าย)

   วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร

   รับจ้างทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

   การทำบัญชีรายรับ-ร่ายจ่าย โดยปกติทั่วไป หากท่านเป็นผู้ประกอบการคนเดียว ไม่ต้องการจดทะเบียน ไม่ต้องการจัดทำบัญชีเพื่อ นำส่งส่งการเงิน แต่แค่อยากรับรู้ รายได้ ค่าใช้จ่าย ว่าอาชีพที่ทำอยู่ ก่อให้เกิด กำไร หรือขาดทุน

   ในกรณีที่ท่านไม่สามารถจัดทำเองได้

   • พอทราบข้อมูลอยู่บ้างแล้ว
   • ไม่มีเวลา ไม่อยากทำเอง
   • อาชีพที่ท่านทำอยู่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยว (เนื่องจากท่านมีรายได้เกินกว่า 1,800,000 บาท)
   • กลัวผิดพลาด เสียเวลาในการยื่นอนุมัติ

    สิ่งที่ต้องทราบหากรับงาน หรือ จัดทำ บัญชีรายรับ – รายจ่าย คือ

    1. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย หากจัดทำเป็นภาษาต่างชาติให้มีภาษาไทยกำกับ
    2. ต้องลงรายการรับ-จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย
    3. รายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย
     • ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
     • รายจ่ายที่นำมาลงในรายงานรายรับ-รายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ ต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัว
     • สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้า หรือค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน เพราะผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
     • หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการนั้นในวันที่ได้รับชำระ หรือจ่ายชำระ โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ
     • การลงรายการรายรับและรายจ่ายสามารถลงเป็นยอดรวมของวัน โดยมีเอกสารประกอบรายรับ-รายจ่ายนั้น หรือลงแยกเป็นรายการก็ได้
     • สรุปยอดรายรับ รายจ่ายทุกๆ เดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

    ท่านสามารถจ้างบุคคล หรือ สำนักงานบัญชี  ให้จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ ไม่ถือว่าผิด

    ตัวอย่างบัญชี รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

    การบันทึกรายรับ – รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไรและ เปรียบเทียบผลการดำเนินกิจการว่าได้กำไรหรือขาดทุน ซึ่งการบันทึกรายการรับ – จ่าย เป็นพื้นฐานขั้นต้นของการจัดการด้านการเงินเพื่อใช้ใน การวางแผน การควบคุมการใช้เงินให้เกิดประโยชน์

    ตัวอย่าง

    วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร

    บัญชี รายรัย-รายจ่าย ทำเอง

    การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไปในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ตลอดจนผลของการใช้จ่ายไปนั้นว่าคงเหลือเงินหรือไม่ จำนวนเท่าไร

    ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

     • ทำให้ทราบฐานะทางการเงินว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่
     • ใช้ประกอบการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน
     • ใช้เป็นข้อมูลรายจ่ายปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เราเหลือเงินมากขึ้น
    วิธีทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร


    สามารถอ่านบทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี่ คลิ๊ก!!    ที่มา : www.pangpond.com
     175967
    ผู้เข้าชม
    คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

    คอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม

    ลูกค้าโปรซอฟท์ อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ศูนย์ Prosoft Training Center
    ติดต่อเรา

    ติดต่อฝ่ายขาย

    02-402-6117, 081-359-6920

    sale@prosoft.co.th

    ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมบัญชี

    02-096-4900 กด 2 (AUTO)

    02-402-8107

    support@prosoftwinspeed.com

    ติดต่อฝ่ายบริการ โปรแกรมเงินเดือน

    02-096-4900 กด 3 (AUTO)

    02-402-8138

    support@prosofthrmi.com

    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์