Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน
 
บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน

ใช้สําหรับบันทึกรูปแบบตารางการทำงานของกะงานให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อความสะดวก ในการกําหนดกะงาน การเปลี่ยนกะงานให้กับพนักงาน หากพนักงานในบริษัทมีจํานวนมากและมีการสับเปลี่ยนกะเป็นประจํา
 

 
Benefit :
สามารถบันทึกตารางการทำงานให้กับพนักงานกรณีที่ต้องการกำหนดข้อมูลที่เหมือนกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบ เพิ่มเติม แก้ไข ลบข้อมูลตารางการทำงานแบบรายคนได้
สามารถเลือกรหัสกะงานที่ต้องการยกเลิกให้กับพนักงานที่ต้องการยกเลิกได้
สามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดให้กับตารางการทำงานของพนักงานได้
สามารถกำหนดกะงานที่ต้องการให้ทำงานใน 1 วัน ได้มากกว่า 1 กะงาน
สามารถกำหนดวันทำงานสำหรับตารางการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
สามารถกำหนดวันหยุดสำหรับตารางการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
สามารถบันทึกตารางการทำงานแบบวนรอบช่วงวันได้้
สามารถบันทึกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวมได้จาก More Action
สามารถยกเลิกตารางการทำงานของพนักงานแบบรวมได้จาก More Action