Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ
   

ส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ


เพื่อบันทึกรายการส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เช่น สินค้าอาจจะเสียหรือชำรุดเพื่อนำกลับไปสู่กระบวนการผลิตใหม่ เป็นต้น
 Benefit :

เมื่อบันทึกรายการส่งคืนสินค้าแล้ว สินค้าลดยอด Stock ให้ทันที

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกส่งคืน สินค้าได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสาร เดียวกันได้

สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จจากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานส่งคืนสินค้าตามโครงการ (Job) , แผนก

สามารถ Drill Down รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานยอดสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการ ให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วง รหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้าได้

 

รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดของการส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าอยู่ในเอกสารส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าของแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, แผนก, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, กลุ่มสินค้า, รหัส Job, รหัสคลัง หรือรหัสที่เก็บ ได้