รับสินค้าผลิตเสร็จ
   

รับคืนจากการเบิก


เพื่อบันทึกรายการรับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จเข้าคลังสินค้า
 Benefit :

สามารถอ้างอิงรายการแผนรับสินค้ามาบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ

เมื่อบันทึกรายการรับผลิตเสร็จแล้ว สินค้าจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่นๆ ที่การบันทึกรับ สินค้าได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ

มีสถานะเอกสาร (Full) แสดงในกรณีอ้างอิงรับสินค้าผลิตเสร็จไปบันทึกเพิ่มต้นทุน

สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนใน การทำงาน

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเดียวกันได้

สามารถ Drill Down รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

สามารถเรียกดูรายงานรับสินค้าผลิตเสร็จตามโครงการ (Job) , แผนก

สามารถ Drill Down รายงานส่งคืนสินค้าผลิตเสร็จ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานยอดสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ เลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการ ให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วง รหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานรับสินค้าผลิตเสร็จ
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดของการรับสินค้าผลิตเสร็จแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าอยู่ในเอกสารรับสินค้าผลิตเสร็จใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าของแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, แผนก, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, กลุ่มสินค้า, รหัส Job, รหัสคลัง หรือรหัสที่เก็บ ได้