Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เช็คจ่ายคืน
   

เช็คจ่ายคืน


เพื่อใช้ในการบันทึกเช็คจ่ายคืน ในกรณีที่บริษัทไม่มียอดเงินในบัญชี หรือ (เช็คเด้ง) และเจ้าหนี้ส่งเช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้กลับคืนมา เมื่อบันทึกแล้วสถานะเป็นตัว R คือ เช็คจ่ายคืน
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีเช็คจ่ายคืน

สามารถเลือกรายการเช็คจ่ายในหลายรายการต่อ 1 เลขที่เอกสาร

ในกรณีที่เลือกรายการเช็คมาแล้วสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คใบนั้นได้

สามารถดูสถานะเช็คได้ที่หน้าจอหลังจากมีการบันทึกข้อมูลแล้ว

สามารถเก็บประวัติได้ว่าการจ่ายเช็คของบริษัทเช็คที่จ่ายไปฉบับใดบ้างที่ ไม่สามารถขึ้นเงินได้

สามารถดูรายงานเช็คจ่ายคืนได้

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเช็คจ่าย–เช็คคืน
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดเช็คคืน จะแสดงเกี่ยวกับเช็ค ว่าได้จ่ายให้กับเจ้าหนี้รายใด วันที่จ่ายชำระวันที่บนเช็ค พร้อมบอกจำนวนเงินบนเช็ค ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานเรียงตามสมุดเงินฝาก และเรียงตามเลขที่เอกสารตามต้องการได้

 

รายงานเช็คจ่ายแยกตามสถานะ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับสถานะของเช็คแต่ละใบ ว่าอยู่ในสถานะใด โดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็คจ่ายทั้งหมด เช็คจ่ายในมือ เช็คจ่ายผ่าน เช็คจ่ายคืน และเช็คจ่ายยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคาร ตามรหัสเจ้าหนี้แต่ละราย และตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานแนบ Bank Reconcile เช็คจ่าย
 
เป็นรายงานที่ใช้แสดงรายละเอียดของเช็คแต่ละใบ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ Bank Reconcileโดยสามารถเรียกดูข้อมูลตามสถานะที่ต้องการได้ เช่น เช็คจ่ายทั้งหมด เช็คจ่ายในมือ เช็คผ่าน เช็คคืน และ เช็คยกเลิก สามารถดูแยกตามธนาคารตามเจ้าหนี้แต่ละราย ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้

 

รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละธนาคาร ซึ่งแสดงรายละเอียด ประเภทสมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน

 

รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ซึ่งแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน