Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Prosoft Transportation Management
 
 
ระบบ Transportation Management เป็นระบบเกี่ยวกับการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมจะมีระบบรับจ้างขนส่ง เพื่อบันทึกข้อมูลการรับงานจากลูกค้า และบันทึกรายละเอียดการรับจ้างขนส่ง ระยะทางในการขนส่ง เพื่อทำการประเมินราคา หากบริษัทไม่สามารถรับขนส่งได้เองก็จะมีระบบว่าจ้างขนส่งเพื่อจ้างบริษัท อื่นขนส่งแทน เมื่อตกลงที่จะทำการส่งสินค้าให้ลูกค้า ก็จะมีระบบการเปิด Job การขนส่ง เพื่อมอบหมายรายละเอียดงานให้พนักงานขนส่ง หลังจากส่งของให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็จะมีระบบ ปิด Job การขนส่งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับ รวมไปถึงการบันทึกเกี่ยวกับการเบิกค่าน้ำมัน การเก็บประวัติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบการทำงาน และนำมาปรับปรุงวิธีการขนส่งในครั้งต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น