Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ประมวลผลสิ้นปี

ขั้นตอนการประมวลผลสิ้นปี เพื่อขึ้นปีภาษีใหม่

 
Q : ถ้าในกรณีต้องการทำการประมวผลสิ้นปีเพื่อให้โปรแกรมตั้งงวดปีภาษีใหม่ขึ้นมา ต้องทำอย่างไร
A : ที่ระบบ Payroll เลือกเมนูประมวลผลสิ้นปี โปรแกรมจะถาม Password ในส่วนของ Password ให้ระบุ Password ที่ใช้ Login เข้าใช้งานโปรแกรม จากนั้นก็ทำการประมวลผลสิ้นปี
 
 
หน้าจอประมวลผลสิ้นปี