Implement Online

Prosoft WINSpeed

Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขั้นตอนการ Add Printer มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการ Add Printer  มีขั้นตอนอย่างไร

Q:ขั้นตอนการ Add Printer  มีขั้นตอนอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
1. เลือกที่ Start / Settings / Printers and Faxes จะได้หน้าจอดังรูปภาพ
2. เลือก Add a printer จะได้รูปตามข้อ 3เป็นการเลือกเพื่อติดตั้งเครื่อง Printer ใหม่
3. เป็นหน้าจอที่แจ้งการเข้าสู่การติดตั้งเครื่อง Printer โดยการเลือก Next
4.ได้หน้าจอ Add Printer Wizard ให้เลือกติ๊กที่ Local printer attached to this computer แล้วเลือก Next
5. ได้หน้าจอที่ทำการรันข้อมูลเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมรอจนกว่าจะมีข้อมูลขึ้นมาดังภาพแล้วเลือก Next
6.ได้หน้าจอที่จะให้เราทำการเลือก Port ในการต่อสายเครื่อง  printer เลือก Port ตามที่เราได้ทำการต่อสายนั้นเลือก Next เพื่อทำการติดตั้งต่อไป
7.ได้หน้าจอ Add Printer Wizard เพื่อทำการเลือกยี่ห้อของเครื่อง Printer และรุ่นด้วยเลือกได้แล้วเลือก Next
8.ได้หน้าจอ Add Printer Wizard เพื่อใส่ชื่อเครื่อง Printer ตามที่ต้องการแล้วเลือก Next
9.จะได้หน้าจอดังภาพเพื่อเลือกให้เป็นเครื่องที่สามารถ Share เครื่องเพื่อให้เครื่องอื่นสามารถใช้งานได้ให้เลือก Share nameหรือเป็นการใช้งานเพียงเครื่องเดียวให้เลือกที่ Do not share this printer แล้วเลือก Next
10.เป็นหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อสอบถามเราว่าต้องการที่จะทำการทดสอบการปลิ้นข้อมูลหรือไม่ ถ้าต้องต้องการทดสอบให้เลือก Yes ถ้าไม่ต้องการทดสอบให้เลือก No แล้วกด Next
11.ได้หน้าจอที่แจ้งการติดตั้ง Printer สำเร็จ แล้วกด Finish สามารถทำการปลิ้นได้ตามความต้องการค่ะ