Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับคืน,ลดหนี้
   

รับคืน-ลดหนี้


บันทึกในกรณีมีการขายเชื่อและลูกค้าต้องการส่งคืนสินค้าเพื่อลดหนี้ หรือมีการลดหนี้เนื่องจากจำนวนเงินผิด
 Benefit :
สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อเพื่อนำมาบันทึกรายการได้
สามารถบันทึกการลดหนี้ได้ทั้งกรณีมีผลต่อ Stock หรือไม่มีผลต่อ Stock
สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีขายให้อัตโนมัติได้
สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อได้มากกว่า 1 Invoice
ในกรณีต้องการทำใบรับคืน (ลดหนี้) ลักษณะใกล้เคียงกับใบรับคืน (ลดหนี้) ที่เคยจัดทำแล้ว สามารถ Copy ข้อมูลจากใบรับคืน (ลดหนี้)ใบเก่าได้ เพื่อประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล
สามารถค้นหาและเรียกดูรายการรับคืน (ลดหนี้) ที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถดูประวัติ (History) ย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง
สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มลดหนี้จากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานเกี่ยวกับการรับคืน (ลดหนี้)ได้
สามารถ Drill Down รายงานรับคืน,ลดหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำวัน
  เป็นรายงานแสดงยอดขายสุทธิทั้งหมดในแต่ละวัน ทั้งการขายสดสุทธิ และขายเชื่อสุทธิ เพื่อทำให้ทราบยอดขายสุทธิในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่ต้องการ
รายงานสรุปยอดขายสินค้าประจำเดือน
  เป็นรายงานแสดงยอดขายสุทธิทั้งหมดในแต่ละเดือน ทั้งการขายสดสุทธิ และขายเชื่อสุทธิ (ขายเชื่อ-ลดหนี้+เพิ่มหนี้) เพื่อทำให้ทราบยอดขายสุทธิในแต่ละเดือน ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงเดือนที่ต้องการ
วิเคราะห์การขายสุทธิ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการขายสุทธิทั้งหมด ทั้งการขายสด,ขายเชื่อ,เพิ่มหนี้ และลดหนี้ เพื่อทำให้ทราบยอดการขายสุทธิที่แท้จริง ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสหมวดสินค้า, พนักงานขาย, เขตการขาย, กลุ่มลูกค้า, ช่องทางการขาย หรือกลุ่มสินค้า ได้
รายงานรับคืน , ลดหนี้ลูกหนี้
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดของการรับคืน,ลดหนี้แต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดสินค้า) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้า) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสลูกค้า, พนักงานขาย, รหัสแผนก, รหัส job, รหัสสินค้า, หมวดสินค้า, สาเหตุการลดหนี้ หรือ สถานะเอกสารได้