Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Recruitment
 
Recruitment
 

เป็นระบบที่ช่วยในการคัดสรรพนักงาน ให้แต่ละองค์กรสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ การประเมินผลการสอบ รวมถึงการแจ้งเตือนทาง Email เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน,การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว