Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ส่งคืน / ลดหนี้
   

ส่งคืน / ลดหนี้


เป็นการบันทึกรายการส่งคืนสินค้า และลดหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ ส่งผลทำให้ยอดหนี้ลดลง
 Benefit :
สามารถบันทึกส่งคืน/ลดหนี้ สินค้าและบริการ ที่หน้าจอเดียวกันได้
สามารถอ้างอิงเอกสารการซื้อมาบันทึกส่งคืน/ลดหนี้ได้ โดยไม่ต้องบันทึก ข้อมูลใหม่
เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลลดหนี้ไปยังระบบที่เกี่ยวข้องเช่น
1. พิมพ์ฟอร์ม Voucher ใบลดหนี้ (Credit Note)
2. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ เจ้าหนี้เพื่อลดเจ้าหนี้ เช่น รายงานการ์ดเจ้าหนี้
3. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ สินค้าคงคลังเพื่อตัดสต็อกสินค้า เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ, รายงานสินค้าคงเหลือแนบงบ, รายงานบัญชีพิเศษและคุมสินค้า
4. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบภาษี เช่น รายงานภาษีซื้อ
5. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบ GL สามารถดูรายงานแยกประเภท, งบทดลอง และกระดาษทำการ
6. Auto post ข้อมูลเข้าสู่ระบบซื้อ เพื่อสามารถดูรายงานวิเคราะห์การซื้อสุทธิ ฯลฯ
รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี ส่วนลดตามสินค้า และ ส่วนลดท้ายบิล
รองรับการบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%) เช่น 100, 50%
สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่น ๆ ที่การบันทึกส่งคืนลดหนี้ได้
การอ้างอิงเอกสารมาบันทึกลดหนี้โปรแกรมจะมีคำอธิบายประกอบเอกสาร เช่น รายซื้อสด ซื้อเชื่อ ตั้งหนี้อื่นๆ เจ้าหนี้ยกมา เป็นต้น
เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกส่งคืน/ลดหนี้สามารถทำการ Copy เพื่อบันทึกข้อมูลได้ทันที
มีระบบดูประวัติย้อนหลังเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้อง (Document Flow)
รองรับการบันทึกลดหนี้สินค้า ชุด , Lot & Serial
รองรับการส่งคืน/ลดหนี้ต่างประเทศ (Multi Currency)
สามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการส่งคืน/ลดหนี้เองได้โดยไม่ต้องเลือกรายการสินค้า
รองรับการส่งคืน/ลดหนี้และดูรายงานแยกแผนก และ Job
มีระบบป้องกันเอกสารสูญหาย เมื่อเอกสารนั้นถูกนำไปใช้อ้างอิงรายการอื่น ๆ ่
รายงาน เพิ่มหนี้ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึก เพื่อการตรวจสอบได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานส่งคืน , ลดหนี้
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการส่งคืน/ลดหนี้แต่ละครั้ง ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดสินค้า) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้า) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสแผนก, รหัส Job, รหัสสินค้า หรือรหัสหมวดสินค้าได้