Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ซื้อสด
   

ซื้อสด


เป็นการบันทึกรายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรืออะไหล่ ในรูปของการซื้อสด มีผลกระทบทำให้ยอดซื้อเพิ่มขึ้นและเพิ่มจำนวนสต็อกของสินค้าในระบบ
 Benefit :
สามารถบันทึกการจ่ายชำระได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายชำระเป็นเช็ค, เงินโอน หรือเงินสด
สามารถกำหนดรูปแบบเอกสารและให้ Running No. อัตโนมัติได้
เมื่อบันทึกซื้อสด ระบบจะทำการเพิ่มยอด Stock ให้ทันที
เมื่อบันทึกซื้อสด โปรแกรมจะทำการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภทได้โดยอัตโนมัติ
มีสถานะเอกสาร( Full, Partially) แสดงในกรณีอ้างอิงซื้อสดไปบันทึกการ จ่ายชำระหรือลดหนี้เพิ่มหนี้
สามารถอ้างอิงเอกสารใบสั่งซื้อแบบบางส่วน ( Partial ) ใช้ในการบันทึกซื้อสดได้
สามารถจ่ายชำระได้มากกว่า 1 รูปแบบต่อการซื้อสด 1 ครั้ง เช่น ซื้อสดทั้งหมด 1,200 บาท ชำระเป็นเช็ค 1,000 บาทและจ่ายเป็นเงินสด 200 บาท เป็นต้น
เมื่อจัดเก็บข้อมูลระบบจะ Auto Post ข้อมูลซื้อสดไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง
สามารถบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอซื้อสดได้ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย รองรับด้วย
สามารถดูประวัติข้อมูลซื้อสดว่าถูกอ้างอิงไปใช้ที่ไหนบ้าง เช่น ซื้อสดถูกอ้างอิงไปเมนู ลดหนี้ เพิ่มหนี้ เป็นต้น
ในกรณีซื้อสดและไม่ได้ตัดเงินมัดจำ แต่มีเงินมัดจำคงเหลือ โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือน เพื่อให้นำเงินมัดจำมาตัดยอดที่จะชำระ
สามารถค้นหาและเรียกดูรายการซื้อสดที่บันทึกไปแล้วได้
สามารถ Copy เอกสารซื้อสดเดิมที่เคยบันทึกไว้ เพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูล และข้อมูลที่ Copy มาสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
สามารถเรียกดูรายงานซื้อสดจากระบบได้
รายงานซื้อสด สามารถ Drill down กลับมาที่หน้าจอบันทึกซื้อสดเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานจ่ายเงินมัดจำ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่,เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบสั่งซื้อที่ไม่อนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายงินมัดจำแต่ละรายการตามที่บันทึกข้อมูล ทั้งรายละเอียดเจ้าหนี้ที่จ่าย วิธีการจ่ายชำระ ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่าย และยอดเงินรวมเป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่,เลขที่เอกสาร หรือรหัสผู้ขาย ได้
รายงานใบอนุมัติสั่งซื้อที่รับของแล้ว
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการอนุมัติสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรายการต่างๆแล้ว เช่น อ้างอิงไปบันทึกซื้อสด,ซื้อเชื่อ หรือ รับสินค้า ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานเงินมัดจำคงเหลือ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียด เงินมัดจำจ่ายแต่ละรายการที่ยังไม่ถูกเคลียร์ หรือเคลียร์ไม่ตรงกับยอดการจ่ายชำระ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการเลือกดูข้อมูล ณ วันที่ใด หรือเลือกจากช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร หรือรหัสผู้ขาย ก็ได้