Who's Online

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จ่ายเงินมัดจำ
   

จ่ายเงินมัดจำ


กรณีที่ซื้อและมีการจ่ายเงินมัดจำบางส่วน สามารถบันทึกการจ่ายเงินมัดจำได้ เพื่อนำไปใช้ในการหักจากยอดซื้อและจ่ายชำระหนี้ต่อไป
 Benefit :
สามารถบันทึกการจ่ายชำระเงินมัดจำได้หลายรูปแบบ เช่น จ่ายชำระเป็นเช็ค , เงินโอน , เงินสด
สามารถจ่ายชำระได้มากกว่า 1 รูปแบบต่อการจ่ายเงินมัดจำ 1 ครั้ง เช่น จ่ายเงินมัดจำจำนวน 1,200 บาท จ่ายเป็นเช็ค 1,000 บาทและที่เหลือ จ่ายเป็นเงินสด 200 บาท เป็นต้น
สามารถดูประวัติการจ่ายเงินมัดจำ ว่ามีการอ้างอิงไปใช้ที่ระบบใดบ้าง เช่น เงินมัดจำจ่ายถูกอ้างอิงไปตัดยอดจ่ายชำระในเมนู การจ่ายชำระ เป็นต้น
สามารถกำหนดให้มีข้อความเตือนเมื่อมีการจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่มียอดเงินมัดจำ และไม่ได้หักเงินมัดจำจ่ายนั้น
เมื่อบันทึกจ่ายเงินมัดจำ ระบบจะทำการ Post ไปที่บัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ
เมื่อใส่ข้อมูลระยะเวลามัดจำ ระบบจะคำนวณวัน Expire Date ให้ทันที พร้อมทั้งมีรายงานการ จ่ายเงินมัดจำ เรียงตามวัน Expire Date รองรับ
ในกรณีจ่ายเงินมัดจำที่มีภาษีซื้อ ระบบจะทำการคำนวณยอดภาษีซื้อให้อัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงใน รายงานภาษีซื้อให้ด้วย
สามารถบันทึก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากหน้าจอจ่ายเงินมัดจำจ่ายได้ พร้อมทั้งมีแบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย รองรับด้วย
สามารถค้นหาและเรียกดูรายการจ่ายเงินมัดจำที่บันทึกไปแล้วได้
กรณีมีรายการบันทึกเหมือนกัน สามารถ Copy รูปแบบการบันทึกจ่ายเงินมัดจำรูปแบบเดิมได้
สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มการจ่ายเงินมัดจำจากระบบได้
ในกรณีที่จ่ายชำระเงินมัดจำเป็นเช็ค สามารถสั่งพิมพ์เช็คธนาคารต่าง ๆ จากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานการจ่ายเงินมัดจำจากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินมัดจำจ่ายได้
รายงานการจ่ายเงินมัดจำ สามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอจ่ายเงินมัดจำ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานจ่ายเงินมัดจำ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่,เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบสั่งซื้อที่รอการอนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานใบสั่งซื้อที่ไม่อนุมัติ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินมัดจำแต่ละรายการตามที่บันทึกข้อมูล ทั้งรายละเอียดเจ้าหนี้ที่จ่าย วิธีการจ่ายชำระ ภาษีซื้อที่เกิดจากการจ่าย และยอดเงินรวมเป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่,เลขที่เอกสาร หรือรหัสผู้ขาย ได้
รายงานใบอนุมัติสั่งซื้อที่รับของแล้ว
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการอนุมัติสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการ ที่ถูกอ้างอิงไปบันทึกรายการต่างๆแล้ว เช่น อ้างอิงไปบันทึกซื้อสด,ซื้อเชื่อ หรือ รับสินค้า ซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสผู้ขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้
รายงานเงินมัดจำคงเหลือ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียด เงินมัดจำจ่ายแต่ละรายการที่ยังไม่ถูกเคลียร์ หรือเคลียร์ไม่ตรงกับยอดการจ่ายชำระ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการเลือกดูข้อมูล ณ วันที่ใด หรือเลือกจากช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร หรือรหัสผู้ขาย ก็ได้