Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับเงินสดย่อย
   

รับเงินสดย่อย


ใช้สำหรับบันทึกการรับเงินสดย่อย เพื่อนำมาใช้ภายในกิจการ โดยมีการอ้างอิงรายการจากการตั้งวงเงินสดย่อยที่เคยตั้งไว้เดิม บันทึกรับเงินสดย่อยเต็มจำนวน จะรับเป็นบางส่วน หรือจะรับมากกว่าก็ได้
 Benefit :
สามารถบันทึกรับเงินสดย่อยที่ใช้ภายในกิจการได้
สามารถระบุวงเงินสดย่อย เพื่อใช้อ้างอิงในการบันทึกรับเงินสดย่อยได้
สามารถระบุจำนวนเงินที่รับในแต่ละครั้งได้ เช่น รับบางส่วน หรือ กรณีรับ ไม่เต็มวงเงิน จนกว่าจะครบวงเงินที่ตั้งไว้
สามารถอ้างอิงวงเงินสดย่อยที่จะทำการรับและเบิกเงินสดย่อยชดเชยได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
มีการ Post GL ในการบันทึกการรับเงินสดย่อย ให้โดยอัตโนมัติหลังจากบันทึกรายการ (Auto- post )
ระบบสามารถตรวจสอบจำนวนเงิน ในแต่ละวงเงินสดย่อยได้ ซึ่งถ้าหากมีการรับเกินวงเงิน ที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะทำการเตือน ให้โดยอัตโนมัติ
สามารถเรียกดูรายงานแยกตาม แผนก , ตามวงเงินสดย่อยแต่ละวงเงินได้ ว่ามีการรับเงินสดย่อยกี่ครั้ง และจำนวนเท่าใด

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รับเงินสดย่อยประจำวัน
 

เป็นรายงานแสดงรายการรับเงินสดย่อยประจำวัน ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานตามวันที่, เลขที่เอกสาร, และรหัสวงเงินสดย่อยได้