Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โอนย้ายสินค้าออกคลัง
   

โอนย้ายสินค้าออกคลัง


เพื่อบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ด้านการโอนสินค้าออกจากคลัง จะมีผลทำให้คลังที่โอนออก จำนวนสินค้าลดลงเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการ
 Benefit :
การบันทึกโอนย้ายสินค้าออกคลังสามารถบันทึกโดยอ้างอิงรายการ เอกสารจากการอนุมัติใบขอโอนย้ายได้
สามารถบันทึกโอนย้ายสินค้าออกคลัง หลาย ๆ คลังพร้อมกันได้
เมื่อบันทึกรายการโอนย้ายออกคลังแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะลดยอด Stock ให้ทันที
สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า ที่การบันทึกโอนย้ายสินค้าออกได้
รองรับการบันทึกโอนย้ายออกคลัง ของสินค้าและวัตถุดิบที่มี Lot & Serial ได้
รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode )
สถานะเอกสาร( Full, Partially , Not transfer ) แสดงในกรณีอ้างอิงใบโอนย้าย สินค้าออกคลังไปบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง
มีระบบแจ้งเตือนสินค้าติดลบ และสามารถตรวจสอบสินค้าติดลบได้
สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในเอกสารเดียวกัน
รองรับแบบฟอร์มการโอนย้ายสินค้าและวัตถุดิบออกคลัง
สามารถเรียกดูรายงานโอนย้ายสินค้าออกคลัง ตามโครงการ (Job) , แผนก
สามารถ Drill down รายงานโอนย้ายสินค้าออกคลัง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  เป็นรายงานแสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้
รายงานยอดสินค้า
  เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ เลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการ ให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วง รหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้า ได้
รายงานโอนย้ายสินค้า (ออก)
  เป็นรายงานบอกรายละเอียดของการโอนย้ายสินค้าออกแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าอยู่ในเอกสารโอนย้ายสินค้าออกใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าของแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสสินค้า, รหัสแผนก(ออก), รหัส Job (ออก), รหัสคลัง (ออก), รหัสที่เก็บ (ออก), รหัสแผนก (เข้า), รหัส Job (เข้า), รหัสคลัง (เข้า), รหัสที่เก็บ (เข้า) ได้