Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ตัวอย่างรายงาน
 

รายงานข้อมูลรายวัน

   
ข้อมูลรายวัน
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีของรายการต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบการบันทึกรายการรายวันโดยแสดงวันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร, สมุดรายวัน, รายละเอียด/คำอธิบาย และยอดบัญชีด้านเดบิต-เครดิต ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้รายงานแสดงยอดรวมแตละรายการหรือไม่ หรือแสดงรายละเอียดเช็คหรือไม่ และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร และสมุดรายวันได้
 

รายงานสรุปข้อมูลรายวัน

   
สรุปข้อมูลรายวัน
 
เป็นรายงานแสดงข้อมูลแบบสรุปของการบันทึกรายการรายวัน โดยแสดงวันที่เอกสาร, เลขที่เอกสาร, สมุดรายวัน, รายละเอียด/คำอธิบาย และจำนวนเงินรวม ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้รายงานแสดงข้อมูลแยกตามสมุดรายวันแต่ละเล่มหรือไม่ และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่,เลขที่เอกสาร และสมุดรายวันได้
 

รายงานบัญชีแยกประเภท

   
บัญชีแยกประเภท
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกรายการรายวันของแต่ละรหัสบัญชี ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานเฉพาะบัญชีที่มีรายการรายวันและยอดยกมา และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสบัญชี, แผนก และ Job ได้
 

รายงานทะเบียนเช็ครับ

   
ทะเบียนเช็ครับ-
 
เป็นรายงานแสดงการรับชำระหนี้เป็นเช็คจากลูกหนี้แต่ละราย โดยจะแสดงชื่อลูกหนี้, รายละเอียดของเช็ค, วันที่รับเช็ค, และจำนวนเงินซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสธนาคาร และรหัสลูกหนี้ได้
 

รายงานทะเบียนเช็คจ่าย

   
ทะเบียนเช็คจ่าย
 

 

เป็นรายงานแสดงการจ่ายชำระหนี้เป็นเช็คให้เจ้าหนี้แต่ละราย โดยจะแสดงชื่อเจ้าหนี้, รายละเอียดสมุดเงินฝาก, รายละเอียดของเช็ค, วันที่จ่ายเช็ค, และจำนวนเงิน ซึ่งสามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสสมุดเงินฝาก และรหัสเจ้าหนี้ได้
 

รายงานงบทดลอง

   
งบทดลอง
 
เป็นรายงานแสดงรายการยอดยกมา, ยอดประจำงวด และยอดสะสม ทั้งด้านเดบิต-เครดิตของแต่ละรหัสบัญชี เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานเฉพาะรหัสบัญชีที่มียอด หรือรหัสบัญชีทั้งหมด และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสบัญชี, แผนก และ Job ได้
 

รายงานกระดาษทำการ

   
กระดาษทำการ
 
เป็นรายงานแสดงรายการงบทดลอง, งบกำไรขาดทุนและงบดุลเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีซึ่งทำให้ทราบข้อมูลทางการเงินว่ามีผลประกอบการเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกรายงานเฉพาะรหัสบัญชีที่มียอด หรือรหัสบัญชีทั้งหมด และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสบัญชี, แผนก และ Job ได้
 

รายงานเปรียบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ (Net Change) รายไตรมาส

เปรียบเทียบยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิ (Net Change)รายไตรมาส
 
เป็นรายงานแสดงยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิของแต่ละผังบัญชีเพื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละไตรมาสโดยรายงานจะแสดงรหัสบัญชีและยอดเปลี่ยนแปลงสุทธิซึ่งสามารถเลือกเปรียบเทียบข้อมูลตามช่วงปีภาษี, งวดเดือน และรหัสบัญชี ได้
 

รายงานเปรียบเทียบยอดคงเหลือ (Balance) รายไตรมาส

เปรียบเทียบยอดคงเหลือ (Balance)รายไตรมาส
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือสุทธิของแต่ละผังบัญชีเพื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละไตรมาส โดยแสดงรหัสบัญชี และยอดคงเหลือสุทธิซึ่งสามารถเลือกเดือนที่ต้องการเปรียบเทียบเป็นช่วงได้