Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ยอดยกมา
   

ยอดยกมา


เพื่อบันทึกยอดยกมาที่เกิดขึ้นจากงวดบัญชีก่อน ซึ่งการตั้งค่ายอดยกมาสามารถบันทึกก่อนหรือหลังรายการรายวันก็ได้
 Benefit :
ใช้สำหรับบันทึกยอดยกมาของกิจการ
สามารถบันทึกยอดยกมาแยกตามสาขา ตามแผนก หรือตาม job ได้ตามที่ต้องการ
สามารถบันทึกยอดยกมาย้อนหลังได้ เช่น เมื่อเริ่มใช้โปรแกรมแล้ว แต่ยังไม่พร้อมบันทึกยอดยกมา แต่ต้องการบันทึกรายการค้า โปรแกรมรองรับให้บันทึกรายการตามปกติ
ไม่ต้องบันทึกชื่อบัญชีเอง โปรแกรมจะแสดงชื่อบัญชีให้อัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้เพียงแค่ระบุจำนวนเงินยกมาเท่านั้น
สะดวกในการใช้งาน เพียงแค่บันทึกยอดยกมาเมื่อเริ่มใช้โปรแกรม ครั้งแรกเท่านั้นซึ่งเมื่อมีการปิดบัญชี โปรแกรมจะสรุปผล และแสดง ยอดยกมาในปีถัดไปอัตโนมัติ
สามารถดูรายงานยอดยกมา แยกตามแผนก หรือตาม job ได้ตามปีที่ต้องการ

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานยอดยกมา
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดยกมาของแต่ละงวด ว่ารหัสบัญชีแต่ละตัวมียอดคงเหลือเท่าไหร่ ซึ่งสามารถเลือกให้ รายงานแสดงแยกตามแผนก ตาม Job ได้