Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่อง Server กับ Client

 

วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่อง Server กับ Client

Q: วิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครื่อง server กับเครื่อง client หลังการติดตั้งโปรแกรมมีขั้นตอนอย่างไร
A: ให้ตรวจสอบที่หน้าจอ Log In ของเครื่อง SERVER หรือเครื่อง client อื่นๆที่ใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

 


ขั้นตอนที่ 1 กำหนด User and Password
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งชื่อ Profile โดยคลิก แล้วเลือกเป็น New Profile
ขั้นตอนที่ 3 บรรทัด DBMS เป็น SQL Server
ขั้นตอนที่ 4 บรรทัด Server Name ใส่ชื่อหรือ IP Address ของเครื่อง Server
ขั้นตอนที่ 5 บรรทัด Database ให้ใส่ชื่อของฐานข้อมูล
ขั้นตอนที่ 6 บรรทัด DB Login ให้ใส่ชื่อ SA
ขั้นตอนที่ 7 บรรทัด DB Password เป็นการใส่ password ของฐานข้อมูลสำหรับกิจการที่ตั้ง password ที่ Microsoft SQL แต่สำหรับกิจการที่ใช้ฐานข้อมูลเป็น msde จะไม่มีการตั้ง password

เมื่อกำหนดรายละเอียดตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK
หมายเหตุ
กรณีที่ที่คลิกปุ่มลูกศรแล้วมีข้อความว่า ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ แนวทางการแก้ไข
- ให้ทำการตรวจสอบระบบ Network ว่าเครื่อง Client สามารถ Connect กับเครื่อง server ได้หรือไม่
- ตรวจสอบชื่อของเครื่อง Server ว่าได้กำหนดชื่อเครื่องถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบชื่อของ Database ว่าได้กำหนดชื่อฐานข้อมูลได้ถูกต้องหรือไม่