Who's Online

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เบิกเงินทดรอง
   

เบิกเงินทดรอง


เพื่อบันทึกรายการเบิกเงินทดรองให้กับพนักงาน เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของทางบริษัท
 Benefit :
สามารถบันทึกรายการเบิกเงินทดรองของกิจการได้เพื่อให้ทราบว่า
พนักงานคนใดเป็นผู้เบิกเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้ในการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
สามารถอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงินทดรอง เพื่อมาบันทึกเบิกเงินทดรอง
โดยไม่ต้องบันทึกรายการใหม่หรือสามารถบันทึกรายการจ่ายเงินทดรองจ่าย ได้ทันที
สามารถกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินทดรองได้ เช่น เป็นเช็ค , เงินโอน , หรือเงินสด
(กรณีจ่ายเป็นเช็ค สามารถพิมพ์เช็คจากระบบได้ทันที)
หลังจากบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะทำการ Auto Post รายการบันทึกบัญชีไปยังระบบ บัญชีแยกประเภทโดยอัตโนมัติ
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการเบิกจ่ายเงินทดรองได้จากระบบทันทีหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
สามารถพิมพ์รายงานการเบิกเงินทดรองจากระบบได้
สามารถเลือกรูปแบบการ Post GL ได้มากกว่า 1 รูปแบบ
ประหยัดเวลาด้วยการ Copy รายการเดิมที่มีข้อมูลคล้ายกันเพื่อบันทึกเป็นรายการใหม่

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานเบิกเงินทดรอง
 
เป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินทดรองจ่ายโดยสามารถดูรายงานได้ว่าจ่ายเงินทดรองจ่ายเมื่อใด เลขที่ เอกสารใด จำนวนเงิน จ่ายให้กับพนักงานคนใด จ่ายโดยเช็ค เงินสด หรือเงินโอนได้ โดยสามารถกำหนดช่วง ระยะเวลา หรือเรียกดูรายงานตามพนักงานแต่ละคนได้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน และตรวจสอบว่าพนักงานคนใดบ้างเป็นคนเบิกเงินทดรอง และจำนวนเงินเท่าใด