การบันทึกรายการเคลียร์เงินทดลองที่มัทั้งภาษีและไม่มีภาษี

 

การบันทึกรายการเคลียร์เงินทดลองที่มัทั้งภาษีและไม่มีภาษี


Q: การบันทึกรายการเคลียร์เงินทดลองที่มัทั้งภาษีและไม่มีภาษี
A: 1.ให้เลือกรหัสกลุ่มภาษีว่าต้องการคิดภาษีแบบไหน รายการที่ต้องการให้คิดภาษีให้คลิกว่ามีใบเสร็จ รายการใดที่ไม่คิดภาษีไม่ต้อง
คลิกมีใบเสร็จ เนื่องจากโปรแกรมจะมองว่า ถ้าติ๊กว่ามีใบเสร็จแสดงว่ามีการคิดภาษี แต่ถ้าคลิกว่ามีใบเสร็จทุกรายการโปรแกรมก็
จะทำการคำนวณภาษีให้ทั้งหมด


2.ให้ทำการบันทึกภาษีที่ tab Vat 


3.เมื่อมาทำการ post GL ก็จะได้ยอดที่ถูกต้องตามที่ต้องการ