Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จ่ายชำระหนี้
   

จ่ายชำระหนี้


ใช้ในการบันทึกรายการเมื่อมีการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้Benefit :
สามารถอ้างอิง Invoice จากระบบซื้อเชื่อ, เจ้าหนี้ยกมา, ตั้งเจ้าหนี้อื่น หรือ อ้างอิงจากใบรับวางบิล (Bill List) ,Pre-Payments เพื่อนำมาบันทึก การจ่ายชำระหนี้ได้ และสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 Invoice ต่อการจัดทำ การจ่ายชำระหนี้ 1 ครั้ง
สามารถจ่ายชำระหนี้ได้ทั้งเป็นเงินสด เงินโอน และ เช็ค พร้อมกันในครั้งเดียวกันได้
สามารถนำเงินมัดจำมาตัดยอดหนี้ได้ในกรณีที่มีการจ่ายเงินมัดจำไว้
สามารถบันทึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้ พร้อมมีแบบฟอร์มหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่ายจากระบบ
สามารถกำหนดให้ระบบทำการบันทึกรายการบัญชีและภาษีซื้อให้อัตโนมัติได้
โปรแกรมสามารถรองรับระบบ Multi Currency ได้
สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มจ่ายชำระหนี้จากระบบได้
สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระหนี้ ได้ เช่นรายงานจ่ายชำระหนี้, การ์ดเจ้าหนี้, สถานะ เจ้าหนี้ เป็นต้น
สามารถ Drill Down รายงานจ่ายชำระหนี้ เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสถานะเจ้าหนี้
 
เป็นรายงานแสดงสถานะเจ้าหนี้แต่ละรายว่ามียอดยกมา ,ยอดซื้อเชื่อ,ยอดเพิ่มหนี้,ยอดลดหนี้ และยอดจ่าย ชำระหนี้ แล้วเหลือยอดยกไปเท่าไร ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่ หรือรหัสเจ้าหนี้ นอกจากนี้ยัง สามารถเลือกให้แสดงเฉพาะรายการเจ้าหนี้ที่มียอดเคลื่อนไหวเท่านั้น

 

รายงานเจ้าหนี้เกินวงเงิน
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้ที่มียอดเกินวงเงิน ว่ามีจำนวนวงเงินเครดิต,ยอดหนี้คงค้าง และจำนวน เงินที่เกินวงเงินเครดิตเท่าไร ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการดูยอดวงเงินเครดิต ณ วันที่ใด หรือเรียกดู ตามรหัสเจ้าหนี้ หรือกลุ่มเจ้าหนี้ ได้

 

รายงานจ่ายชำระหนี้
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดการจ่ายชำระแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียดเอกสาร) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่ เอกสาร, รหัสลูกหนี้ หรือพนักงานขายได้

 

รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดเจ้าหนี้ตามช่วงอายุต่างๆ ที่กำหนด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ว่ามียอดหนี้ที่เกินกำหนดจำนวนเท่าไร และเกินอยู่ในช่วงกี่วันแต่ละช่วงจำนวนเท่าไร ทำให้สามารถควบคุมในเรื่องการจ่ายชำระหนี้ต่อไป ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (ไม่แสดงรายละเอียด Invoice) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียด Invoice) สามารถระบุวันที่คิดอายุหนี้ และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่, รหัสเจ้าหนี้ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถระบุช่วงวัน ที่ใช้ในการวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ที่เกินกำหนดได้เองด้วย