Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Sale Order
 
 

 

เป็นระบบด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลความของลูกค้าบันทึกที่ Inquiry และเมื่อลูกค้าสนใจต้องการให้ประมาณราคาคร่าวๆก็สามารถ Estimate ราคาได้จากระบบ ซึ่งในการ Estimate รองรับเรื่องการ Mark Up ราคาได้อีกด้วย จากนั้นอ้างอิงข้อมูลจากการประมาณราคาไปจัดทำใบเสนอราคาเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเข้ามาอนุมัติใบเสนอราคาและจัดส่งให้ลูกค้า เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อกลับมา ให้บันทึกการสั่งจองเพื่อทำการจองสินค้าไว้ หรือสามารถนำข้อมูลการจองไปจัดทำการซื้อสินค้าเพื่อมาขายให้ลูกค้าได้หลังจากนั้นจะจัดทำใบสั่งขายและอ้างอิงไปทำการขายสดหรือขายเชื่อต่อไป กรณีที่มีการบันทึกจ่ายของจากคลังสินค้า สามรถอ้างอิงรายการจ่ายสินค้าออกจากแผนกคลัง มาบันทึกขายสดหรือขายเชื่อ เพื่อใช้ตรวจสอบยอดระหว่างกัน หากมีการรับเงินมัดจำจากลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูล เพื่อนำเงินมัดจำมาหักลดยอดเมื่อทำการขายหรือรับชำระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีที่ขายแล้วรับคืนลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ด้วย