Who's Online

ขณะนี้มี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Budget Control
 
 

 

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้ กับรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยระบบจะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาท และเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job ด้วย