Who's Online

Prosoft BioScan
   

 

 

 

เป็นโปรแกรมบันทึกการลงเวลาเข้า - ออก ด้วยลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล โดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Microsoft Fingerprint Reader ในการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและประมวลข้อมูลถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้บัตรต่างๆ เช่น บัตรตอก บัตร Barcode หรือบัตรแถบแม่เหล็กอี่นก็ตาม การลงเวลาด้วยลายนิ้วมือจะขจัดปัญหาความยุ่งยากอย่างมาก ทั้งนี้ยังสามารถลดปัญหาในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วนออกไปได้มาก เช่น หมึกพิมพ์ บัตรตอก นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น เรื่องการลงเวลาแทนกัน การลืมบัตรในการลงเวลา และระบบนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้อีก เช่น โปรแกรมระบบงานบุคคล