Accounts Payable
   

หลังจากบันทึกรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่งใบวางบิลมายังบริษัท สามารถบันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าในระบบ จากนั้นนำเอกสารการรับวางบิลอ้างอิง ไปทำการบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระ กรณีที่ต้องการจัดทำเอกสารและเช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ และถึงกำหนดวันจ่ายชำระก็ทำการบันทึกรายการจ่ายชำระต่อไป ในกรณี ที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อ การ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายที่มิใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการแต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้ นั้น โปรแกรมก็สามารถ รองรับส่วนนี้ได้ด้วย