Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประมวลผลเวลาทำงานของพนักงาน
 

ประมวลผลเวลาทำงานของพนักงาน


ใช้สำหรับประมวลผลเวลาการเข้า - ออกการทำงานของพนักงาน ทั้งการทำงานปกติ และการทำงานล่วงเวลา (OT) ซึ่งรวมไปถึงการประมวลผลการขาด ลา มาสาย ด้วยโดยอ่านข้อมูลการลงเวลาจากข้อมูลเวลาที่ผ่านการ Import เข้ามาในโปรแกรมแล้ว
 

 
Benefit :
สามารถประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
สามารถทราบเวลาการมาทำงานของพนักงาน (Time Record) ซึ่งรวมถึง ข้อมูลการมาทำงานปกติ, การลา, การขาดงาน, การมาสาย, การออกก่อน หรือเลิกงานก่อนเวลาและการทำงานล่วงเวลา
ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อคำนวณค่าแรงรายวัน, ค่าแรง OT ซึ่งจะถูกประมวลผลค่าแรงเข้าระบบเงินเดือน
สามารถระบุเดือนที่ต้องการประมวลเวลาทำงานของพนักงานได้
สามารถระบุวันที่ที่ต้องการประมวลเวลาทำงานของพนักงานได้
สามารถเลือกหัวข้อการประมวลผลได้ว่าจะประมวลผลเวลาการมาทำงาน หรือจะประมวลผล ขาด, สาย, ออกก่อน
สามารถเลือกช่วงข้อมูลพนักงานที่ต้องการจะประมวลผลได้
มีหน้าจอสรุปข้อมูลก่อนการประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
สามารถตรวจสอบผลการประมวลผลเวลาการทำงานของพนักงานได้