Free Demo
View Demo
Screenshots

Login


ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก? สมัครสมาชิก

Who's Online

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โปรแกรมบัญชี  Prosoft WINSpeed ซอฟท์แวร์บัญชี Accounting

โปรแกรมบัญชี  Prosoft WINSpeed ซอฟท์แวร์บัญชี Accounting

โปรแกรมบัญชี สำหรับนักบริหารมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN , Standalone ได้ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงการทำงานไว้ด้วยกันทั้งหมด 24 เมนู สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการขายสินค้าเข้าสู่ระบบเมื่อบันทึกรายการขายสินค้า และส่งผลให้ลดยอดสต็อก บันทึกรับรู้รายได้จากการขายและตั้งลูกหนี้ บันทึกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ 

            โปรแกรมบัญชี นี้ยังสามารถสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากโปรแกรมได้ มีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระเพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล รองรับการกำหนดราคาโปรโมชั่นตามช่วงเวลาต่างๆของสินค้า และเมื่อบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก บันทึกรับรู้การซื้อและตั้งเจ้าหนี้ บันทึกรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ สามารถสั่งพิมพ์เช็คและฟอร์มต่างๆจากระบบได้พร้อมกับมีปฏิทินกำหนดวันจ่ายเงินรองรับอีกด้วย ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average นอกจากนี้ยังมีระบบ Warehouse Management ซึ่งแยกออกจากระบบ Inventory Control เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภทยังสามารถบันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ สามารถทำงานต่างสาขาได้ 

            โปรแกรมบัญชี นี้มีระบบรักษาความปลอดภัยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานเมนูต่างๆ รวมถึงในส่วนของการอนุมัติเอกสาร กำหนดว่าใครมีสิทธิ์ในการอนุมัติระบบใดบ้าง มีฟังก์ชั่น Approve Center ช่วยในการรวบรวมเอกสารที่รอให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติทั้งหมด จึงไม่จำเป็นต้องเข้าไปอนุมัติในแต่ละระบบ ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น หากต้องการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน โปรแกรมบัญชีนี้ ก็มีเมนู Audit Trail Report ซึ่งเก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 


 

» Accounts Payable

Accounts Payable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ โดยเมื่อทางเจ้าหนี้มีการจัดส่งใบวางบิลมา ทางบริษัทสามารถบันทึกข้อมูลการรับวางบิลเข้าใน โปรแกรมบัญชี ได้ จากนั้นถ้าต้องการจัดทำเอกสารและเช็คเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติรายการจ่าย ก็สามารถนำเอกสารการรับวางบิลอ้างอิงไปบันทึกเตรียมเอกสารจ่ายชำระหนี้ได้ สามารถดูเช็คที่จัดเตรียมได้ที่ระบบ Cheque and Bank เมื่อถึงกำหนดวันจ่ายชำระก็บันทึกรายการ เพื่อลดยอดหนี้ของเจ้าหนี้ นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้ โปรแกรมบัญชี ครั้งแรกสามารถบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดเจ้าหนี้ และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งเจ้าหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบจ่ายชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

 

 


» Accounts Receivable

Accounts Receivable

เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการรับชำระหนี้ โดยสามารถจัดทำใบวางบิลเพื่อส่งให้ลูกค้า จากนั้นเมื่อถึงกำหนดวันรับชำระหนี้ หากต้องการจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้าแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดการรับชำระ สามารถจัดทำใบเสร็จรับเงิน(ก่อนรับเงิน) จากระบบได้ โดยจะยังไม่มีการตัดยอดหนี้ จนกว่าจะบันทึกรับชำระหนี้ และ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเก็บประวัติ การติดตามหนี้ , การ Blacklist , การ Cancel Blacklist เพื่อช่วยในการควบคุมลูกหนี้อีกด้วย นอกจากนี้กรณีที่เริ่มใช้โปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลลูกหนี้ยกมาเพื่อให้มีผลต่อการ์ดลูกหนี้ และหากมีรายได้อื่นที่ไม่ใช่รายได้หลักของกิจการเกิดขึ้น แต่ต้องการตั้งลูกหนี้นั้น ก็บันทึกรายการที่ระบบรับชำระหนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

 


» Advance System

Advance System

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อพนักงานต้องการเบิกเงินทดรองเพื่อสำรองจ่าย จะเข้ามาบันทึกขอเบิกเงินทดรองในระบบของ โปรแกรมบัญชี จากนั้นผู้มีอำนาจอนุมัติจะเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้เบิกหรือไม่ หากเห็นสมควรก็ทำการบันทึกเบิกเงินทดรองจ่าย หลังจากที่พนักงานใช้จ่ายแล้ว และต้องการเคลียร์เงินทดรองจะมาบันทึกขอเคลียร์เงินทดรองจ่ายในระบบเพื่อรอให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งทำการเคลีย์เงินทดรองต่อไป

 


» Budget Control

Budget Control

เป็นระบบที่ใช้ในการกำหนดงบประมาณของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบผลต่างระหว่างงบประมาณที่ตั้งไว้ กับรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดย โปรแกรมบัญชี จะแสดงผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเงินบาท และเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ผลต่างที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายได้,ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดงบประมาณแยกตามแผนก,แยกตาม Job ด้วย

 


» Campaign Module

Campaign Module

เป็นระบบที่ใช้กำหนดราคาขายของสินค้า ซึ่งสามารถกำหนดราคาขายตามช่วงเวลา,ราคาขายตามลูกค้าที่ต้องการได้ โปรแกรมบัญชี จะเก็บประวัติการกำหนดราคาขายในแต่ละครั้งไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

 


» Cheque and Bank

Cheque and Bank

เป็นระบบที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคาร กรณีมีการฝาก-ถอน เงินสดจากธนาคารและปรับปรุงสถานะเช็คทั้งด้านรับ-ด้านจ่าย โปรแกรมบัญชี สามารถตรวจสอบสถานะของเช็คแต่ละใบ และ Statement ได้ และเพิ่มสะดวกในการจัดทำ Bank Reconcile ต่อไป

 


» Company Manager

Company Manager

เป็นระบบที่ตรวจสอบการทำงาน โดยจะเก็บประวัติการทำงานทั้งหมดของ User ในโปรแกรม ซึ่งกรณีที่พบข้อผิดพลาดต่างๆ เป็น โปรแกรมบัญชี ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ กระทำเมื่อไร นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำข้อมูลช่วยเตือน โดยกำหนดข้อความ รวมถึงวันที่เตือนไว้ล่วงหน้าได้ และยังกำหนดสิทธิ์การใช้งานของ User เป็นรายบุคคล หรือเป็นรายกลุ่มได้อีกด้วย

 


» Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

เป็นระบบจัดการด้านการขายเพื่อเก็บประวัติการติดต่อกับลูกค้า การนัดพบกับลูกค้า การนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงการบันทึกแผนการทำงานต่างๆ ของพนักงาน เพื่อตรวจสอบผลการทำงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานเป็นรายบุคคล และสามารถบันทึกรายละเอียดการทำงานในแต่ละวันของพนักงาน,ของกิจการได้ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แผนงานในอนาคตของพนักงาน

 


» Financial Management

Financial Management

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน รองรับการจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล งบต้นทุนขาย งบต้นทุนผลิต และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สามารถออกแบบ และจัดทำงบการเงิน ในรูปแบบที่ทางบริษัทต้องการ ทั้งนี้ โปรแกรมบัญชี ยังสามารถเรียกดูรายงาน Forecast เพื่อใช้ในการประมาณการด้านการซื้อสินค้า ยอดขาย ข้อมูลด้านการรับเช็ค การจ่ายเช็ค เพื่อใช้ในการวางแผนด้านการจัดสรรงบประมาณการรับ-จ่ายเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 


» General Ledger

General Ledger

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกรายการรายวัน ซึ่งจะบันทึกรายการที่นอกเหนือจากการบันทึกซื้อสินค้า ขายสินค้า การรับเงิน การจ่ายเงิน เพราะเนื่องจากเมื่อมีการบันทึกที่ระบบเกี่ยวข้อง โปรแกรมจะทำการ link ข้อมูลมาที่หน้าจอรายการรายวันให้อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการขายจากระบบ Sale Order ข้อมูลการซื้อจากระบบ Purchase Order เป็นต้น ใช้ในการบันทึกรายการปรับปรุง และปิดบัญชี ส่วนรายการรายวันแบบเร็ว เหมาะสำหรับรายการที่ต้องการบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มอัตโนมัติ สามารถดูรายงานภาษี ภาษีขาย จากระบบ Value added Tax รองรับการเตรียมเอกสารก่อนการจ่ายเงิน หรือ Pre-payment การบันทึกยอดยกมา เพื่อเตรียมขี้นระบบ นอกจากนี้โปรแกรมบัญชี ยังรองรับการ Post GL ได้ทั้งแบบ Real Time Post และ Batch Post ซึ่งการ Post แบบ Batch นี้ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้บันทึกรวมยอดหรือบันทึกตามแต่ละรายการ และสามารถพิมพ์ Voucher คือพิมพ์งบทดลอง หรือกระดาษทำการได้ที่ระบบ General Ledger

 


» Inventory Control

Inventory Control

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า ทั้งสินค้ายกมา และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิก , การรับคืนจากการเบิก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง , การรับสินค้าผลิตเสร็จ และการส่งคืนสินค้า ซึ่งทุกขั้นตอนจะมีการขออนุมัติ และการอนุมัติ เพื่อเป็นการควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ สามารถกำหนดให้โปรแกรมปรับปรุงยอดสินค้าให้อัตโนมัติเมื่อมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ และหากต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองก็สามารถทำได้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับรู้สินค้าผลิตเสร็จแล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายมาบันทึกเพิ่มต้นทุนเพื่อให้โปรแกรมคำนวณเป็นต้นทุนของสินค้าได้ ทั้งนี้ยังสามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ และต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามลักษณะการคิดต้นทุนที่บริษัทกำหนดได้แบบ Real Time ได้

 


» Letter of Credit

Letter of Credit

เป็นระบบที่ใช้ในกรณีที่มีการบันทึกขายสินค้าระหว่างประเทศ โดยทางบริษัทฯ ที่เป็นผู้ขายในประเทศ มีการตกลงกับผู้ซื้อที่อยู่ต่างประเทศ ในการชำระค่าสินค้า โดยให้ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-จ่ายเงิน ซึ่ง โปรแกรมบัญชี สามารถรองรับอัตราแลกเปลี่ยนทุกประเภท รองรับการบันทึก L/C และการนำ Packing Credit ที่มีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วมาตัดในการรับชำระหนี้จากลูกค้าได้

 


» Messenger Management

Messenger Management

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเตรียมการส่งเอกสาร, รายละเอียดการเดินทาง และรายละเอียดของเอกสารที่ Messenger ใช้ในการรับส่ง เพื่อใช้ควบคุมการจ่ายงาน วันและเวลาที่เดินทาง เลขไมล์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าที่จอดรถ ซึ่งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบ Petty Cash รวมทั้งการจัดเตรียมรายละเอียดการส่ง-รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของพนักงานว่าว่างหรือไม่และสามารถบันทึกรายการปรับปรุงวันลาหรือวันหยุดของพนักงานที่ไม่สามารถรับงานได้ ซึ่งมีการควบคุมจากรายงานปฎิทินพนักงาน การเก็บรายละเอียดของยานพาหนะในการส่งของ เช่น ชื่อยานพาหนะ ทะเบียนรถ ยี่ห้อ สี ประเภทของรถ เพื่อการจัดตารางการใช้รถโดยการควบคุมจากรายงานปฎิทินรถและยังสามารถตรวจความพร้อมของยานพาหนะได้

 

 


» Petty Cash

Petty Cash

เป็นระบบสำหรับควบคุมเงินสดย่อย โดยเริ่มจากการตั้งวงเงินสดย่อย ซึ่งสามารถตั้งวงเงินสดย่อยแยกตามแผนกได้ จากนั้นผู้ดูแลเงินสดย่อยจะทำการรับเงินสดย่อย เพื่อเป็นการสำรองเงินไว้ให้พนักงานมาเบิก สามารถเลือกได้ว่าจะให้พนักงานสามารถบันทึกขอเบิกเงินสดย่อย เพื่อให้ผู้ดูแลเงินสดย่อยพิจารณาอ้างอิงเอกสารมาบันทึกเบิกให้ หรือผู้ดูแลเงินสดย่อยจะบันทึกเบิกเงินสดย่อยเองก็ได้ ซึ่งการบันทึกรับหรือจ่ายเงินสดย่อย โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีที่ระบบ General Ledger สามารถดูรายงานความเคลื่อนไหวเงินสดย่อย ในกรณีที่เงินใกล้หมด เพื่อให้ผู้รักษาเงินสดย่อยทำการเบิกชดเชยเงินสดย่อยตามวงเงินที่ตั้งไว้

 


» Purchase Order

Purchase Order

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการซื้อสินค้า รองรับทั้งการซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยเริ่มจากการจัดทำใบขอซื้อ เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเข้ามาอนุมัติใบขอซื้อ ซึ่งในกรณีที่ยังไม่ทราบว่าควรซื้อสินค้าจากที่ใดโปรแกรมรองรับในเรื่องของการสำรวจราคาและเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อด้วย เมื่อทำการเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วสามารถอ้างอิงเอกสารไปจัดทำใบสั่งซื้อ เพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจทการอนุมัติใบสั่งซื้อ โปรแกรมรองรับการรับสินค้าที่ระบบ Warehouse Management ก่อนที่จะมีการอ้างอิงข้อมูลไปจัดทำรายการซื้อสด, ซื้อเชื่อ ซึ่งโปรแกรมจะบันทึกเข้าคลังสินค้าระบบ Inventory Control ให้อัติโนมัติเพื่อใช้ตรวจสอบยินสินค้าระหว่างกัน หากมีการจ่ายเงินมัดจำสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อนำไปหักลดยอดเมื่อทำการซื้อหรือจ่ายชำระหนี้ รวมถึงกรณีที่มีการส่งคืนลดหนี้ หรือการเพิ่มหนี้ในการซื้อสินค้า โดยการอ้างอิงจากเอกสารการซื้อเดิม กรณีที่มีการซื้อจากต่างประเทศ สามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อมาทำการ Landed Cost เพื่อปันส่วนเข้าต้นทุนสินค้าได้

 

 


» Sale Order

Sale Order

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมด้านการขายสินค้า รองรับทั้งการขายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถเก็บประวัติที่ Inquiry หากต้องการประมาณราคาสามารถทำได้ที่ Estimate เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำใบเสนอราคา เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใบเสนอราคาก่อนที่จะมีการจัดส่งให้ลูกค้า บันทึกการจองสินค้า เพื่อเรียกดูปฏิทินกำหนดส่งของ การบันทึกสั่งขาย เพื่อใช้ในการอ้างอิงจากตัดสต็อคสินค้าจากระบบ Warehouse Management เพื่อมาบันทึกขายสินค้าที่ระบบ Sale Order สามารถบันทึกการรับเงินมัดจำ เพื่อนำไปตัดเมื่อมีการบันทึกขายสินค้า บันทึกรับคืน,ลดหนี้ หรือเพิ่มหนี้ โดยอ้างอิงจาก Invoice ใบเดิมได้


» Value Added Tax

Value Added Tax

เป็นระบบสำหรับเรียกดูรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขายของกิจการ โดยสามารถเลือกรายงานตามงวดที่ต้องการได้ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ให้แก่กรมสรรพากร และยังสามารถพิมพ์ ภ.ง.ด 3 , ภ.ง.ด 53 ทั้งใบปะหน้า และใบแนบ รวมทั้งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

 

 


» Warehouse Management

Warehouse Management

เป็นระบบที่ใช้ควบคุมสินค้าคงคลัง รองรับสินค้าที่มีลักษณะเป็น Lot , Lot & Serial , Lot & Expire ซึ่งสามารถบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทั้งการรับสินค้าเข้า , การจ่ายสินค้าออก , การโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง หรือสาขา สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือในคลังตรวจสอบยอดสินค้าต่ำกว่า Minimum Stock หรือยอดสินค้าสูงกว่า Maximum Stock รวมทั้งแสดงสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของระบบ Warehouse Management เพื่อเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ระบบ Inventory Control ได้อีกด้วย


 

ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ระบบซื้อสินค้า ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบขาย ระบบงบประมาณ ระบบงบการเงิน ระบบจ่ายชำระหนี้ ระบบรายการรายวัน ระบบรับชำระหนี้ ระบบเงินสดย่อย ระบบภาษี ระบบเช็ค ระบบกำหนดราคาสินค้า ระบบเงินทดรองจ่าย ระบบบริหารสินทรัพย์