Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)

  1. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อ กลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
  2. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจหรือเกินกว่าวงเงินอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
    (Managing Director) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) พิจารณาอนุมัติ
  4. พิจารณากลั่นกรองการมอบอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) พิจารณาอนุมัติ
  5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มอบหมาย
OonITValley