Who's Online

บันทึกสัญญาจ้าง


บันทึกสัญญาจ้าง
 
สำหรับบันทึกข้อมูลสัญญาจ้าง ระหว่างบริษัท ฯ กับ พนักงานโดยจะเก็บข้อมูลรายละเอียดสัญญาจ้างทั้งหมดที่ได้ทำไว้


Benefit
:
สามารถเก็บข้อมูลวันที่ทำสัญญา วันที่เริ่มต้น – วันที่สิ้นสุดของ สัญญาจ้าง
โปรแกรมสามารถคำนวณอายุสัญญาจ้างอัตโนมัติ
สามารถระบุวันที่ทำสัญญาครั้งต่อไปได้
สามารถเก็บรายละเอียดพนักงาน และผู้ที่อนุมัติให้ทำสัญญาจ้าง กับพนักงานได้
สามารถที่พิมพ์หนังสือสัญญาจ้างได้

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสัญญาจ้าง
หนังสือสัญญาจ้างงาน
รายงานพนักงานที่เริ่มสัญญาจ้าง
รายงานพนักงานที่หมดสัญญาจ้าง