Who's Online

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน
 
บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ในองค์กรนั้นๆ รวมทั้ง รอผลการอนุมัติการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
 

 
Benefit :
สามารถกำหนดรายละเอียดหรือทำการบันทึกการพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้
สามารถดูรายละเอียดของการพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้ ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด
บันทึกพ้นสภาพการเป็นพนักงานได้ทั้ง การลาออก, การเลิกจ้าง, ถูกไล่ออก, ตาย หรือการเกษียณอายุงาน
กรณีพนักงานได้รับการลงโทษถึงขั้นให้ออก จะต้องมีข้อมูลการพ้นสภาพ ที่บันทึกพ้นสภาพการเป็นพนักงานนี้ด้วย