Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน
 
บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน

ใช้สำหรับบันทึกการปรับตำแหน่ง การทำงานของพนักงานซึ่งการปรับนั้น จะทำการแยกออกเป็น การปรับเงินเดือนและ การปรับตำแหน่งในการทำงานซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทการปรับ วันที่เสนอปรับ วันที่มีผลใช้ วันที่ทำการอนุมัติ
 

 
Benefit :
บันทึกประวัติการปรับตำแหน่งและเงินเดือนของพนักงานในแต่ละครั้งได้
สามารถปรับเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มได้
สามารถตรวจสอบประวัติการขาด ลา มาสาย หรือการถูกลงโทษเพื่อประกอบการพิจารณาได้