ใบเสนอราคา
   

ใบเสนอราคา


เพื่อบันทึกรายการสินค้าที่ต้องการเสนอราคาให้กับลูกค้าที่สนใจ
 Benefit :

รองรับการบันทึกใบเสนอราคาแยกตามแผนก, ตาม Job ได้

สามารถแก้ไขชื่อผู้ติดต่อได้ขณะที่จัดทำใบเสนอราคา

สามารถกำหนดเงื่อนไขห้ามเสนอราคาเกินวงเงินอนุมัติลูกหนี้ได้

สามารถทำการ Copy ข้อมูลจากใบเสนอราคาเดิมเพื่อเสนอให้ กับลูกค้ารายอื่นได้ทันที

การทำใบเสนอราคาสามารถเพิ่มคำอธิบายแต่ละรายการสินค้าได้ และเพิ่มคำอธิบายหมายเหตุได้

สามารถเปลี่ยนชื่อสินค้า ณ ตอนบันทึกเสนอราคาได้ตามต้องการ

รองรับส่วนลดการค้า ได้ทั้ง 2 วิธี คือ ส่วนลดตามสินค้า และส่วนลดท้ายบิล นอกจากนี้ยัง สามารถบันทึกส่วนลดได้ 2 รูปแบบ คือ จำนวนเงิน (บาท) และ เปอร์เซ็นต์ (%)

สามารถยกเลิกใบเสนอราคาได้พร้อมกำหนดเหตุผลในการยกเลิก

สามารถพักรายการทำใบเสนอราคาที่จัดทำแล้วได้ โดยการคลิกที่ช่อง On Hold

สามารถรู้สถานะเอกสารว่าถูกอ้างอิงนำไปใช้ทั้งหมด (Full) หรือ บางส่วน (Partial) ได้

สามารถเรียกดูประวัติ (History) ของเอกสารได้หลังจากที่ได้มีการบันทึกรายการแล้ว

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบเสนอราคาจากระบบได้

สามารถ Drill Down รายงานใบเสนอราคาเพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกใบเสนอราคาได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานใบเสนอราคา
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดการบันทึกใบเสนอราคาแต่ละรายการ สามารถเรียกดูข้อมูลจากช่วงวันที่, เลขที่ เอกสาร, รหัสลูกค้า, รหัสพนักงานขาย, รหัสสินค้า หรือสถานะเอกสาร ได้