ตรวจนับสินค้า
   

ตรวจนับสินค้า


เพื่อบันทึกผลของการตรวจนับสินค้าเป็นการตรวจนับสินค้าตามที่ ได้รับเอกสารให้เข้าไปตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าและที่เก็บเพื่อให้ ทราบยอดสินค้า ที่อยู่ในคลังสินค้าที่มีอยู่จริง ณ วันที่เข้าไปตรวจนับ
 Benefit :

การบันทึกตรวจนับสินค้าสามารถบันทึกจากเอกสารตรวจสอบการนับสินค้า

เป็นการบันทึกจำนวนสินค้าที่ทำการตรวจนับจริง ซึ่งจะไม่แสดงยอดคงเหลือ ตามบัญชี

รองรับแบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบ

หลังจากที่บันทึกจะมีแสดงผลต่างการตรวจนับระหว่างยอดสินค้าคงเหลือและ ยอดสินค้าคงเหลือตามบัญชี ที่รายงานผลการตรวจนับ และที่หน้าจอการ ตรวจสอบการนับสินค้าทันที

สามารถกำหนดและสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจนับ ได้หลายๆรูปแบบในหน้าจอเดียวกัน

สำหรับผู้ตรวจนับตรวจนับทุกรายการสินค้าแล้ว สามารถคลิก ตรวจนับทั้งไป โปรแกรมจะแสดง ในช่องที่ตรวจนับให้อัตโนมัติทุกรายการ

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานตรวจนับสินค้า
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดการนับสินค้า โดยแสดงชื่อสินค้าและยอดตรวจนับ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะดูรายงานตามช่วงเลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, รหัสสินค้า, Job, คลัง, ที่เก็บ

 

รายงานตรวจนับสินค้า (แบบไม่แสดงจำนวน)
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดการนับสินค้าโดยแสดงชื่อสินค้าเท่านั้น เพื่อให้พนักงานนำรายงานนี้ไปทำการตรวจนับจริงใน Stock แล้วใส่ยอดสินค้าที่ตรวจนับได้ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะดูรายงานตามช่วง เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, รหัสสินค้า, Job, คลัง, ที่เก็บ

 

รายงานผลการตรวจนับสินค้า
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดการตรวจนับสินค้าทั้งที่เป็นยอดการตรวจนับทางบัญชี และยอดตรวจนับจริงใน Stock พร้อมทั้งผลต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะดูรายงานตามช่วง เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, รหัสสินค้า, Job, คลัง, ที่เก็บ