Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ตรวจสอบการนับสินค้า
   

ตรวจสอบการนับสินค้า


เพื่อกำหนดข้อมูลการตรวจสอบการนับสินค้า ซึ่งจะนำไปใช้ในเมนู ตรวจนับสินค้า (Count Stock) และสามารถตรวจสอบแยกตามคลังและที่เก็บได้ และหลังจากที่ตรวจนับสินค้าแล้วถ้าจำนวนสินค้าที่มีผลต่าง ระหว่างยอดตรวจนับและยอดตามบัญชี สามารถอ้างอิงไปบันทึกรายการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าได้ตามจำนวนผลต่าง ของสินค้าดังกล่าวได้
 Benefit :

สามารถตรวจนับสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ พร้อมกันได้

สามารถตรวจนับสินค้าแต่ละคลังสินค้าและที่เก็บ หรือทุกคลัง

สามารถกำหนดวันที่ที่ต้องการตรวจนับ

สามารถเรียกดูรายงานการตรวจนับตามโครงการ (Job) , คลังและที่เก็บ

รองรับแบบฟอร์มการตรวจนับกับ Stock สินค้าคงเหลือ

สามารถเลือกเฉพาะรหัสกลุ่มสินค้า และยี่ห้อสินค้าในการตรวจนับได้

แสดงฐานะของเอกสารหลังทำการตรวจสอบการนับสินค้า เช่น
Not Counted เอกสารยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปบันทึกการตรวจนับสินค้า
Not Adjusted เอกสารยังไม่ได้ถูกอ้างอิงไปปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า
Counted เอกสารถูกอ้างอิงไปบันทึกตรวจนับสินค้าแล้ว
Inspected เอกสารถูกตรวจสอบการนับสินค้าแล้ว หลังจากที่มีการตรวจนับสินค้า
Adjusted เอกสารถูกอ้างอิงไปบันทึกการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าแล้ว

หลังจากที่ตรวจนับสินค้าผู้ตรวจ Key จำนวนที่ตรวจได้ใน “หน้าต่างตรวจนับ” แล้วโปรแกรมจะแสดงผลต่างให้ทันที

สามารถเลือกรูปแบบรายงานในการตรวจนับสินค้าคงเหลือ เช่น รายงานตรวจนับสินค้า และ รายงานตรวจนับสินค้า (ไม่แสดงจำนวน )

รายงานตรวจนับสินค้าสามารถ Drill Down กลับมาที่หน้าจอบันทึกเพื่อตรวจสอบการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานผลการตรวจนับสินค้า
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดการตรวจนับสินค้าทั้งที่เป็นยอดการตรวจนับทางบัญชี และยอดตรวจนับจริงใน Stock พร้อมทั้งผลต่างที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะดูรายงานตามช่วง เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, รหัสสินค้า, Job, คลัง, ที่เก็บ

 

รายงานตรวจนับสินค้า
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดการตรวจสอบการนับสินค้าทางบัญชี โดยแสดงชื่อสินค้าและยอดตรวจนับ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะดูรายงานตามช่วง เลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, รหัสสินค้า, Job, คลัง, ที่เก็บ

 

รายงานตรวจนับสินค้า (แบบไม่แสดงจำนวน)
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดการตรวจสอบการนับสินค้าทางบัญชี โดยแสดงชื่อสินค้าเท่านั้น เพื่อให้พนักงานนำรายงานนี้ไปทำการตรวจนับจริงใน Stock แล้วใส่ยอดสินค้าที่ตรวจนับได้ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะดูรายงานตามช่วงเลขที่เอกสาร, วันที่เอกสาร, รหัสสินค้า, Job, คลัง, ที่เก็บ