Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ
   

โอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ


เพื่อบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ด้านการโอนย้ายสินค้าเข้าคลังอัตโนมัติ เป็นการช่วยลดงานในกรณีคลังที่ต้องรับเข้ามีรายการโอนเข้าปริมาณมากในแต่ละวัน
 Benefit :

การบันทึกรายการโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ สามารถบันทึกโดยอ้างอิง จากเอกสารโอนสินค้าออกคลังได้

สามารถบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง หลายๆประเภทพร้อมกัน

เมื่อบันทึกรายการแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

แสดงฐานะการประมวลผลการโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติ เป็นรายการ

สามารถเลือกช่วงเลขที่เอกสาร วันที่เอกสารในการบันทึกโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติได้

สามารถอ้างอิงเอกสารโอนย้ายสินค้าออกคลังจากหลายๆเอกสารมาบันทึกโอนย้ายเข้าอัตโนมัติได้ ในครั้งเดียว

สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มโอนย้ายข้อมูลเข้าอัตโนมัติได้ ที่หน้าจอการบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลังได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานยอดสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ เลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการ ให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วง รหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานโอนย้ายสินค้า (เข้า)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของการโอนย้ายสินค้าเข้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าอยู่ในเอกสารโอนย้ายสินค้าเข้าใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าของแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสสินค้า, รหัสแผนก(ออก), รหัส Job (ออก), รหัสคลัง (ออก), รหัสที่เก็บ (ออก), รหัสแผนก (เข้า), รหัส Job (เข้า), รหัสคลัง (เข้า), รหัสที่เก็บ (เข้า) ได้