Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง
   

โอนย้ายสินค้าเข้าคลัง


เพื่อบันทึกรายการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลังด้านการโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง ซึ่งเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการหรือระหว่างสาขา
 Benefit :

การบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลังสามารถอ้างอิงเอกสารจากการโอนย้ายสินค้าออก คลังได้

เมื่อบันทึกรายการโอนเข้าคลังแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

กรณีที่อ้างอิงเอกสารโอนสินค้าออกคลังมาบันทึกโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง จำนวน สินค้าของสินค้าที่โอนย้ายเข้าคลังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนที่โอนเข้าจริง

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode )

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลายๆโครงการในใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลังเอกสารเดียวกัน

สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบโอนย้ายสินค้าเข้าคลังจากระบบได้

สามารถเรียกดูรายงานโอนย้ายสินค้าเข้าคลังตามโครงการ (Job) , แผนก

สามารถ Drill Down รายงานโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้าได้

 

รายงานยอดสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ เลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการ ให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วง รหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานโอนย้ายสินค้า (เข้า)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของการโอนย้ายสินค้าเข้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าอยู่ในเอกสารโอนย้ายสินค้าเข้าใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าของแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, เลขที่เอกสาร, รหัสสินค้า, รหัสแผนก(ออก), รหัส Job (ออก), รหัสคลัง (ออก), รหัสที่เก็บ (ออก), รหัสแผนก (เข้า), รหัส Job (เข้า), รหัสคลัง (เข้า), รหัสที่เก็บ (เข้า) ได้

 

รายงานโอนย้ายข้อมูล (ออก – เข้า)
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของการโอนย้ายสินค้าออก-เข้าแต่ละรายการ สามารถเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่เอกสารโอนออก, เลขที่เอกสารโอนออก, รหัสสินค้า, รหัสแผนก(ออก), รหัส Job (ออก), รหัสคลัง (ออก), รหัสที่เก็บ (ออก) ได้