Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รับคืนจากการเบิก
   

รับคืนจากการเบิก

เพื่อบันทึกรายการรับคืนจากการเบิกสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ เช่น การรับคืนจากการเบิกใช้ , รับคืนจากการเบิกผลิต เป็นต้น
 Benefit :

สามารถอ้างอิงรายการใบเบิก มาบันทึกรับคืนจากการเบิกได้

เมื่อบันทึกรายการรับคืนจากการเบิกแล้ว สินค้าและวัตถุดิบจะเพิ่มยอด Stock ให้ทันที

สามารถเพิ่มคุณสมบัติสินค้า, แก้ไขชื่อสินค้า หรือ หมายเหตุอื่น ๆ ที่บันทึกรับคืนจากการเบิกได้

รองรับสินค้าที่มีบาร์โค้ด (Barcode ) ในการบันทึกรับคืนจากการ เบิกสินค้าและวัตถุดิบ

สามารถ Copy ข้อมูลจากการบันทึกใบรับคืนจากการเบิกเดิมได้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

สามารถบันทึกรหัสและชื่อโครงการ (Job) ได้หลาย ๆ โครงการในเอกสารรับคืนจากการเบิกเลขที่เดียวกันได้

สามารถพิมพ์แบบฟอร์มรับคืนจากการเบิกสินค้าและวัตถุดิบ

สามารถแยกดูรายงานเกี่ยวกับการรับคืนจากการเบิกได้ เช่น รายงานรับคืนจากการเบิก,รายงาน สินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น

สามารถ Drill Down รายงานรับคืนจากการเบิก เพื่อตรวจสอบดูรายละเอียดการบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 
เป็นรายงานบอกรายละเอียดยอดรับ-จ่าย พร้อมทั้งยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเรียกดูข้อมูลตามช่วงวันที่, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า หรือยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานยอดสินค้า
 
เป็นรายงานแสดงยอดคงเหลือของสินค้าแต่ละรายการ (ไม่แสดงรายละเอียดยอดรับ-จ่ายสินค้า) ซึ่งสามารถ เลือกได้ว่าต้องการเรียกดูเฉพาะ สินค้าที่ไม่มียอด, สินค้าที่มียอดเป็นบวก, สินค้าที่มียอดติดลบ หรือต้องการ ให้แสดงทุกยอด นอกจากนี้ยังสามารถระบุได้ว่าต้องการเรียกข้อมูล ณ วันที่ใด และสามารถเรียกดูตามช่วง รหัสสินค้า, รหัสคลัง, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, กลุ่มสินค้า, ยี่ห้อสินค้า ได้

 

รายงานรับคืนจากการเบิก
 
เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของการรับคืนจากการเบิกแต่ละรายการ ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียกดูแบบสรุป (แสดงรายการสินค้าแต่ละชนิดว่าถูกเบิกไปในเอกสารใดบ้าง) หรือแจกแจง (แสดงรายละเอียดสินค้าที่เบิกในแต่ละเอกสาร) และเรียกข้อมูลตามช่วงวันที่, รายการเอกสาร, เลขที่เอกสาร, แผนก, รหัสสินค้า, ประเภทสินค้า, หมวดสินค้า, ยี่ห้อสินค้า, กลุ่มสินค้า, รหัส Job, รหัสคลัง หรือรหัสที่เก็บได้