ปิดบัญชีสิ้นปี
   

ปิดบัญชีสิ้นปี


เพื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปี โดยโปรแกรมจะทำการประมวลผลข้อมูลเพื่อหายอดยกมา และกำไรสะสมประจำปีให้อัติโนมัติ
 Benefit :

สามารถระบุปี หรืองวดบัญชีที่ต้องการปิดบัญชีได้

โปรแกรมทำการปิดบัญชีให้โดยอัตโนมัติ และสรุปผล กำไรขาดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสม

การตรวจสอบการ Post GL ก่อนที่จะมีการปิดบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการ Post GL ว่ามีรายการใด ที่ยังไม่ได้ Post GL บ้าง

สามารถกำหนดให้โปรแกรม กำหนดงวดบัญชีใหม่ให้โดยอัตโนมัติ หลังจากปิดบัญชีสิ้นปีแล้ว

ประหยัดเวลา เนื่องจากโปรแกรมจะทำการบันทึกยอดยกมา ให้กับงวดบัญชีถัดไปโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเอง

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานยอดยกมา
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดยกมาของแต่ละงวด ว่ารหัสบัญชีแต่ละตัวมียอดคงเหลือเท่าไหร่ ซึ่งสามารถเลือกให้ รายงานแสดงแยกตามแผนก ตาม Job ได้