Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Pre-payment
   

Pre-payment


เพื่อใช้ในการบันทึกการเตรียมรายการบันทึกบัญชี ก่อนที่จะนำไปบันทึกรายการข้อมูลรายวันจริง รายการ Pre-Payment ที่บันทึกแล้วจะยังไม่มีผลกระทบต่อรายงานข้อมูลรายวัน และบัญชีแยกประเภทจนกว่าจะมีการอ้างอิงไปบันทึกรายการข้อมูลรายวันแล้ว
 Benefit :

สามารถบันทึกเอกสาร เพื่อเตรียมการจ่ายค่าใช้จ่ายและใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนอนุมัติจ่ายเงิน เช่น การเตรียมจ่ายเงินเดือน ทำให้ประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมาก

สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชีที่ใช้บ่อย โดยการใช้ปุ่ม Template ทำให้ประหยัดเวลา

สามารถระบุแผนก หรือ Job ได้ในการบันทึกรายการ เพื่อใช้ดูรายงานแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job

รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตามแผนกที่เกี่ยวข้อง

กรณีจ่ายเป็นเช็ค สามารถเตรียมเช็คจ่าย และพิมพ์เช็คได้จากหน้าจอ GL Pre-payment