Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
รายการรายวัน(แบบเร็ว)
   

รายการรายวัน(แบบเร็ว)


เพื่อใช้ในการบันทึกรายการข้อมูลรายวันของรายการซื้อสินค้า ขายสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา โดยโปรแกรมจะคำนวณภาษีให้อัติโนมัติ เมื่อทำการจัดเก็บข้อมูลรายวันแล้ว รายการรายวันแบบเร็วจะ Link ไปแสดงที่หน้าจอรายการรายวันให้ทันที (เหมาะกับสำนักงานบัญชี)
 Benefit :

สามารถบันทึกบัญชี ด้วยการอ้างอิงรายการจาก Pre-Payment ได้

ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกโดยการใช้ปุ่ม Template สำหรับ กำหนดรูปแบบที่ใช้บันทึกบัญชีที่ใช้บ่อย ๆ

สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก หรือ รหัส Job ได้เพื่อใช้ในการดูรายงานแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job

รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตาม แผนกที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายงานสรุปข้อมูลรายการรายวันได้

สามารถบันทึกรายการ รับ จ่าย เงินด้วยการเช็ค หรือเงินโอน ได้

สะดวก รวดเร็ว ในการบันทึกข้อมูลด้านภาษีซื้อ และภาษีขาย ที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานข้อมูลรายวัน
 
เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกบัญชี โดยมีการแสดง รายการทางบัญชี ด้านเดบิต และด้านเครดิต ที่ได้บันทึกบัญชีไป สามารถเลือกให้โปรแกรมแสดงรวมยอดแต่ละรายการ และมีรายละเอียดเช็คก็ได้

 

รายงานบัญชีแยกประเภท
 
เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกบัญชี โดยเป็นการสรุปตามชื่อบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวดูจากช่วงวันที่ หรือ จากรหัสสมุดรายวันได้ สามารถเลือกดูเฉพาะรายการที่ยอด และทุกบัญชี สามารถดูแยกตามแผนก แยกตาม Job และแยกตามสาขาก็ได้

 

รายงานสรุปข้อมูลรายวัน
 
เป็นรายงานที่ข้อมูลแบบสรุปของการบันทึกรายการรายวัน โดยจะแสดงวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่สมุดรายวัน เอกสารอ้างอิง รายละเอียดคำอธิบาย และจำนวนเงินรวม ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงรายงานเรียงตามวันที่ หรือเรียงตามเลขที่เอกสาร

 

บัญชีแยกประเภท (แบบสรุป)
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือทางด้านเดบิต หรือเครดิต ของแต่ละรหัสบัญชี โดยจะแสดงรหัสบัญชี ชื่อบัญชี จำนวนเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงรายงานแบบรวม หรือแบบแยก แผนก และ Job

 

รายละเอียดประกอบบัญชี
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของรหัสบัญชีย่อยภายใต้บัญชีคุมที่ต้องการ โดยจะแสดงรหัสบัญชีย่อย ชื่อบัญชีย่อย ยอดคงเหลือ สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมแสดงเฉพาะรหัสบัญชีที่มียอดหรือไม่

 

รายละเอียดประกอบบัญชี (รวมหมวด)
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของรหัสบัญชีย่อยภายใต้บัญชีคุมที่ต้องการ ถึงแม้ว่าบัญชีย่อยนั้น ๆ จะอยู่ภายใต้บัญชีคุมหลายระดับก็ตาม โปรแกรมสามารถแสดงยอดคงเหลือทั้งหมดได้ โดยจะแสดงรหัสบัญชีย่อย ชื่อบัญชีย่อย ยอดคงเหลือ สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมแสดงเฉพาะรหัสบัญชีที่มียอดหรือไม่