รายการรายวัน
   

รายการรายวัน


สำหรับบันทึกข้อมูลทั่วไป เช่น การปรับปรุงบัญชี , ซื้อ , ขาย , รับ , จ่าย และเป็นหน้าต่างที่แสดงการ Post บัญชีที่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ระบบอื่นด้วย (การบันทึกจากระบบอื่นไม่สามารถแก้ไขได้)
 Benefit :

สามารถบันทึกบัญชี ด้วยการอ้างอิงรายการจาก Pre-Payment ได้

ประหยัดเวลาเพิ่มความสะดวกโดยการใช้ปุ่ม Template สำหรับกำหนดรูปแบบการที่ใช้บันทึกบัญชีที่ใช้บ่อย ๆ

สามารถบันทึกโดยระบุรหัสแผนก หรือ รหัส Job ได้เพื่อใช้ในการดูรายงานแยกตามแผนก หรือแยกตาม Job

รองรับกรณีที่มีการปันส่วนรายได้ หรือค่าใช้จ่าย (Allocate) แยกตามแผนกที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายงานสรุปข้อมูลรายการรายวันได้

สามารถบันทึกรายการ รับ จ่าย เงินด้วยการเช็ค หรือเงินโอน ได้

สามารถบันทึกรายการภาษี ได้ทั้งภาษีซื้อ และ ภาษีขาย

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานข้อมูลรายวัน
 
เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกบัญชี โดยมีการแสดง รายการทางบัญชี ด้านเดบิต และด้านเครดิต ที่ได้บันทึกบัญชีไป สามารถเลือกให้โปรแกรมแสดงรวมยอดแต่ละรายการ และมีรายละเอียดเช็คก็ได้

 

รายงานบัญชีแยกประเภท
 
เป็นการแสดงข้อมูลที่มีการบันทึกบัญชี โดยเป็นการสรุปตามชื่อบัญชีแสดงการเคลื่อนไหวดูจากช่วงวันที่หรือจากรหัสสมุดรายวันได้ สามารถเลือกดูเฉพาะรายการที่ยอด และทุกบัญชี สามารถดูแยกตามแผนก แยกตามJob และแยกตามสาขาก็ได้

 

รายงานสรุปข้อมูลรายวัน
 
เป็นรายงานที่ข้อมูลแบบสรุปของการบันทึกรายการรายวัน โดยจะแสดงวันที่เอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่สมุดรายวัน เอกสารอ้างอิง รายละเอียดคำอธิบาย และจำนวนเงินรวม ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงรายงานเรียงตามวันที่ หรือเรียงตามเลขที่เอกสาร

 

บัญชีแยกประเภท (แบบสรุป)
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือทางด้านเดบิต หรือเครดิต ของแต่ละรหัสบัญชี โดยจะแสดงรหัสบัญชี ชื่อบัญชี จำนวนเงิน ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงรายงานแบบรวม หรือแบบแยก แผนก และ Job

 

รายละเอียดประกอบบัญชี
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของรหัสบัญชีย่อยภายใต้บัญชีคุมที่ต้องการ โดยจะแสดงรหัสบัญชีย่อย ชื่อบัญชีย่อย ยอดคงเหลือ สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมแสดงบัญชีคุมใดบ้าง

 

รายละเอียดประกอบบัญชี (รวมหมวด)
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของรหัสบัญชีย่อยภายใต้บัญชีคุมที่ต้องการ ถึงแม้ว่าบัญชีย่อยนั้น ๆ จะอยู่ภายใต้บัญชีคุมหลายระดับก็ตาม โปรแกรมสามารถแสดงยอดคงเหลือทั้งหมดได้ โดยจะแสดงรหัสบัญชีย่อย ชื่อบัญชีย่อย ยอดคงเหลือ สามารถเลือกได้ว่าจะให้โปรแกรมแสดงเฉพาะรหัสบัญชีที่มียอดหรือไม่

 

รายงานงบทดลอง
 
เป็นรายงานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เช่น จัดทำงบการเงิน โดยแสดงชื่อบัญชี ยอดยกมา ยอดประจำงวด ยอดสะสม ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะให้รายงานแสดงเฉพาะรหัสบัญชีที่มียอด แสดงรวมตามหมวดบัญชี หรือแสดงแยกแผนก แยก Job