Who's Online

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร
   

เจ้าหนี้ยกมา


เพื่อใช้ในการบันทึกรายการจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าดอกเบี้ยที่กิจการได้จ่ายให้กับธนาคาร โปรแกรมจะแสดงรายการเหล่านี้ใน Statement อัตโนมัติ
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่เกิดค่าใช้จ่ายธนาคารทั้งค่าธรรมเนียมธนาคาร และดอกเบี้ย

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รองรับการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สามารถดูรายงานการบันทึกค่าใช้จ่ายธนาคารได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานจ่ายค่าใช้จ่ายธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งจะแสดง ประเภทการจ่าย ธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก จำนวนเงินก่อนหักภาษี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และจำนวนเงินสุทธิ โดยสามารถเรียกดูรายงานตามวันที่ และรหัสธนาคารได้

 

รายงาน Statement
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดรายะเอียดที่มีผลกระทบกับสมุดเงินฝากของกิจการ ไว้สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝาก ซึ่งสามารถ เรียกดูรายงานได้ ทั้งแบบแจกแจง (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวว่าในวันหนึ่ง มีการรับ และจ่าย ให้กับรายใด และจำนวนเท่าไหร่) ส่วนแบบสรุป (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวสรุปเป็นวัน ว่ามีการรับ และจ่าย จำนวนเท่าไหร่)

 

รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละธนาคาร ซึ่งแสดงรายละเอียด ประเภทสมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน

 

รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ซึ่งแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน