รายได้จากธนาคาร
   

รายได้จากธนาคาร


เพื่อใช้ในการบันทึกรายการรายได้จากธนาคาร เช่น ดอกเบี้ยรับโดยโปรแกรมจะแสดงรายการเหล่านี้ใน Statement อัตโนมัติ
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่เกิดดอกเบี้ยรับจากธนาคาร

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รองรับการบันทึกภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

สามารถดูรายงานการบันทึกรายได้จากธนาคารได้

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานรายได้จากธนาคาร– ดอกเบี้ยรับ
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร ซึ่งจะแสดง ธนาคาร สาขา เลขที่ สมุดเงินฝาก จำนวนเงินก่อนหักภาษี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และจำนวนเงินสุทธิ โดย สามารถเรียกดูรายงานตามวันที่ และรหัสธนาคารได้

 

รายงาน Statement
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดรายะเอียดที่มีผลกระทบกับสมุดเงินฝากของกิจการ ไว้สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝาก ซึ่งสามารถ เรียกดูรายงานได้ ทั้งแบบแจกแจง (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวว่าในวันหนึ่ง มีการรับ และจ่าย ให้กับรายใด และจำนวนเท่าไหร่) ส่วนแบบสรุป (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวสรุปเป็นวัน ว่ามีการรับ และจ่าย จำนวนเท่าไหร่)

 

รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละธนาคาร ซึ่งแสดงรายละเอียด ประเภทสมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน

 

รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ซึ่งแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน