Who's Online

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ถอนเงินสดจากธนาคาร
   

ถอนเงินสดจากธนาคาร


เพื่อใช้ในการบันทึกการถอนเงินสดจากธนาคาร
 Benefit :

สามารถบันทึกรายละเอียดในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคาร

สามารถดูรายงานการถอนเงินสดจากธนาคารได้

รองรับการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

รองรับการบันทึกในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคารเป็นเช็ค

รองรับการบันทึกในกรณีที่มีการถอนเงินสดจากธนาคารเป็นเงินสด

สามารถดูรายงาน Statement ได้ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

รายงาน สามารถ Drill Down รายการเพื่อแสดงหน้าจอบันทึกได้

ในกรณีที่เป็นการถอนด้วยเช็ค โปรแกรมจะแสดงรายงานเลขที่เช็คที่ Statementของรายการถอนให้อัตโนมัติ (ไม่ต้องทำเช็คผ่าน)

สามารถบันทึกที่หน้าจอโอนเงินหน้าจอเดียว โปรแกรมจะเพิ่มยอดในสมุดเงินฝากของเลขที่บัญชีโอนเข้า และลดยอดในสมุดเงินฝากของเลขที่บัญชีโอนออกให้อัติโนมัติ

 

รายงานที่ได้รับจากการบันทึก :
รายงานถอนเงินสดจากธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงเกี่ยวกับการถอนเงินสดจากธนาคารรวมถึงการถอนเงินกรณีเป็นเช็คของกิจการ ซึ่งจะแสดงวันที่นำฝาก สมุดเงินฝาก ธนาคาร สาขา เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อบัญชี แลขที่เช็ค และจำนวนเงินนำฝาก

 

รายงาน Statement
 
เป็นรายงานที่แสดงรายละเอียดรายะเอียดที่มีผลกระทบกับสมุดเงินฝากของกิจการ ไว้สำหรับตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินฝาก ซึ่งสามารถ เรียกดูรายงานได้ ทั้งแบบแจกแจง (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวว่าในวันหนึ่ง มีการรับ และจ่าย ให้กับรายใด และจำนวนเท่าไหร่) ส่วนแบบสรุป (จะแสดงรายการเคลื่อนไหวสรุปเป็นวัน ว่ามีการรับ และจ่าย จำนวนเท่าไหร่)

 

รายงานยอดคงเหลือแยกตามธนาคาร
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละธนาคาร ซึ่งแสดงรายละเอียด ประเภทสมุดเงินฝาก ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน

 

รายงานยอดคงเหลือตามประเภทเงินฝาก
 
เป็นรายงานที่แสดงยอดคงเหลือของสมุดเงินฝากธนาคารแต่ละเล่มของกิจการ โดยแยกเป็นแต่ละประเภทเงินฝาก ซึ่งแสดงรายละเอียด ชื่อธนาคาร เลขที่สมุดเงินฝาก ชื่อสมุดเงินฝาก จำนวนเงิน